Częstochowa policzy swoich bezdomnych

bezdomny_zima_afp600

W nocy z 27 na 28 stycznia od godziny 19.00 do 6.00 odbędzie się badanie liczby osób bezdomnych. Jest to badanie przeprowadzane w województwie śląskim, nie ma ono charakteru ogólnopolskiego.

Koordynatorem badania w Częstochowie jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami badania są wszyscy członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz bezdomności w mieście Częstochowa, m.in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, służby PKP, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego oraz Izba Wytrzeźwień.

14 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie Partnerstwa Lokalnego na rzecz bezdomności, podczas którego zostały omówione zasady i procedura badania. Swoją gotowość udziału w badaniu wyrazili wszyscy członkowie Partnerstwa. Obecnie trwają uzgodnienia dotyczące podziału zadań w Partnerstwie w kontekście badania.

Zgodnie z założeniami badania będzie ono odbywać się w następujących miejscach:
1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Adullam, Agape,Fundacja św. Barnaby,
2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),
3/ hospicjum,
4/ areszt śledczy,
5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),
6/ placówki leczenia odwykowego,
7/ dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS,
8/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą miejsc niemieszkalnych w mieście Częstochowa.

Podczas liczenia osób bezdomnych w miejscach niemieszkalnych, zgodnie z zaleceniem Wojewody, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby osobie bezdomnej zostanie udzielona pomoc doraźna w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa.
Bezpośredni kontakt z osobą bezdomną pozwoli ocenić zakres koniecznej pomocy, która może zostać udzielona także po zakończeniu liczenia w formie: schronienia, posiłków, środków czystości,odzieży i obuwia, zakupu leków.
Liczenie osób bezdomnych odbywa się od kilku lat, początkowo miało miejsce co dwa lata, a począwszy od roku 2012 corocznie. Poprzednie badanie miało charakter ogólnopolski i odbyło się w nocy z 21 na 22 stycznia 2015 roku. Ogólna liczba osób bezdomnych w Częstochowie zgodnie z tym badaniem wyniosła 368 osób z podziałem na:
– ogrzewalnia, noclegownia – 101 osób,
– schronisko, dom dla osób bezdomnych, hostel – 195 osób,
– szpitale, hospicja,ZOL-e,inne placówki zdrowia – 18 osób,
– zakłady karne, areszty śledcze – 5 osób,
– izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne – 2 osoby,
– miejsca niemieszkalne – 9 osób,
– pustostany, domki, altany działkowe – 30 osób,
– inne tj. dworzec PKP, ulica 8 osób

Celem badania jest potwierdzenie w danych liczbowych, ile osób bezdomnych przebywa we wszystkich placówkach noclegowych na terenie gminy, finansowanych przez gminę, powiat, ale także prowadzonych na terenie jednostki samorządu terytorialnego przez inne podmioty, miejscach niemieszkalnych oraz placówkach służby zdrowia.
W mieście Częstochowa badanie liczby osób bezdomnych jest kolejną okazją do udzielenia tym osobom pomocy w postaci ciepłego posiłku oraz próbą skierowania tych osób do ogrzewalni lub innej placówki dla osób bezdomnych.

źródło: materiały prasowe

KK

Tagged with