Godność człowieka

17 października na całym świecie obchodzony jest Dzień Godności. W Polsce za organizację tego wyjątkowego dnia odpowiada Fundacja Global Dignity Poland, propagująca ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka.

Organizacja spisała pięć podstawowych zasad godności:
1. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia.
2. Godne życie to możliwość osiągnięcia pełni ludzkiego potencjału – wykształcenia, zdrowia, dobrej pracy, przyjaźni, miłości i poczucia bezpieczeństwa.
3. Godność oznacza prawo do wolności w podejmowaniu istotnych decyzji życiowych i szacunek dla innych w korzystaniu z tego prawa.
4. Godność jednostki jest nierozerwalnie związana z godnością innych ludzi.
5. Godność to podstawowa wartość motywująca wszelkie działanie.

A czym dla mieszkańców Częstochowy jest owa godność? Przeprowadziliśmy sondę, z której wynika, że dla większości osób jest to po prostu szacunek do samego siebie i innych. Według mieszkańców naszego miasta na godność składają się również dobroć oraz chęć niesienia pomocy innym ludziom. Ponadto jest ona ściśle związana z zasadami moralności.

Wielki Święty naszych czasów – Jan Paweł II podkreśla z całą mocą, że wszyscy ludzie są obdarzeni taką samą godnością i posiadają taką samą podstawową wartość, niezależnie od przejściowych bądź też stałych przeszkód, uniemożliwiających im wykorzystanie zdolności umysłowych.

KF

foto źródło: www.deon.pl