Instytut Filologii Obcych AJD rozszerza swoją ofertę edukacyjną

DSCF1945

Instytut Filologii Obcych AJD rozszerza swoją ofertę edukacyjną o specjalizacje tłumaczeniowe z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego na filologii angielskiej i filologii germańskiej.

Propozycję tę adresuje do studentów zainteresowanych kulturą i językiem chińskiego obszaru językowego i pragnących uczyć się tego języka od podstaw. AJD oferuje ciekawe warsztaty i zajęcia językowe z wykwalifikowanymi lektorami.
Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia o specjalności filologia angielska bądź filologia germańska i specjalizacji tłumaczeniowej z rozszerzonym lektoratem języka chińskiego zdobędzie wykształcenie ogólnohumanistyczne w zakresie wybranych aspektów kultury anglojęzycznej bądź kultury niemieckiego obszaru językowego oraz kultury chińskiej. Ponadto, poza bardzo dobrą znajomością języka angielskiego lub niemieckiego absolwent opanuje język chiński na poziomie komunikacyjnym.
Perspektywy zawodowe:
Uzyskane kompetencje umożliwią absolwentowi studiów I stopnia podjęcie pracy zawodowej w charakterze:
• tłumacza języka angielskiego/niemieckiego lub specjalisty/asystenta ds. kontaktów z zagranicą w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz redakcjach wydawnictw ukierunkowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, w biurach podróży, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych współpracujących z partnerami zagranicznymi;

• tłumacza języka angielskiego/niemieckiego przy organizacji międzynarodowych konferencji, spotkań biznesowych, wszelkiego rodzaju targów, wystaw, a także w wydawnictwach propagujących publikacje anglojęzyczne oraz chińskie;

• tłumacza języka angielskiego/niemieckiego czy pracownika mediów (telewizja, radio, internet, prasa) znających realia anglojęzyczne bądź niemieckojęzyczne oraz elementy kultury chińskiej;

• asystenta tłumacza języka angielskiego/niemieckiego (wykonującego tłumaczenia pod nadzorem doświadczonego tłumacza) w biurach tłumaczeń;

• asystenta ds. korekty technicznej tłumaczeń pisemnych (z języka angielskiego/niemieckiego i na język angielski/niemiecki) w biurach tłumaczeń lub innych instytucjach zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury anglojęzycznej bądź kultury niemieckiego obszary językowego oraz kultury chińskiej;

• pilota wycieczek zagranicznych w biurach podróży, po ukończeniu odpowiedniego kursu oraz zdaniu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek;

• pośrednika językowego i kulturowego w przedsiębiorstwach planujących nawiązanie kontaktów zagranicznych obszaru anglojęzycznego bądź niemieckojęzycznego i chińskiego.
Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Absolwent może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.