Konkurs „Bezpieczny Pieszy”

policja

Częstochowska Policja zaprasza do udziału w konkursie ” Bezpieczny Pieszy ”
REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „BEZPIECZNY PIESZY”

I. ORGANIZATORZY

Wydział Prewencji i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Częstochowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie, Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie;
Urząd Miasta Częstochowy, Starostwo Powiatowe w Częstochowie.

II. TERMIN

Konkurs rozpoczyna się od 28 kwietnia 2014 r., a kończy 18 czerwca 2014 roku. Eliminacje szkolne należy przeprowadzić do 20 maja 2014 roku, natomiast eliminacje międzyszkolne odbędą się w terminie od 29 maja do 06 czerwca br.

III. CEL KONKURSU

Zwrócenie uwagi dzieci i uczniów Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego na problemy dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań, a także propagowania pozytywnego wizerunku Policji. Nagrodzonych prace plastyczne zostaną wykorzystane do wydrukowania przez KMP w Częstochowie materiałów profilaktycznych dotyczących problematyki bezpieczeństwa tj. planów lekcji, zakładek, naklejek, ulotek. Zorganizowana zostanie również Wystawa Pokonkursowa.

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

W Konkursie mogą brać udział dzieci szkół podstawowych, a także oddziałów zerowych przedszkoli z terenu Częstochowy i powiatu częstochowskiego. Eliminacje konkursowe będą się odbywać w dwóch etapach – szkolnym (placówki) i międzyszkolnym.

V. ELIMINACJE SZKOLNE

Osoby, które zgłoszą akces udziału w konkursie przygotują pracę plastyczną
w zakresie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności właściwym zachowaniem się pieszych oraz kierujących pojazdami względem pieszych uczestników ruchu drogowego oraz związane z wizerunkiem Policji w społeczeństwie. Pracę można wykonać dowolną techniką w formacie A 4. Osoby, których prace zostaną wyróżnione na etapie szkolnym przechodzą do eliminacji międzyszkolnych (powiatowych).

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Przewodniczący – Dyrektor Szkoły /Placówki; Członkowie – nauczyciel plastyki, przedstawiciel grona pedagogicznego, przedstawiciel Urzędu Miasta, Gminy, dzielnicowy Komisariatu Policji.

VI. ELIMINACJE MIĘDZYSZKOLNE

Eliminacje międzyszkolne przeprowadzi Komisja w składzie: Przewodniczący – Naczelnicy Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Częstochowie. Członkowie – przedstawiciele: Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Częstochowie, Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie, SOD w Częstochowie, Urzędu Miasta Częstochowy, Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Każdą szkołę, która zgłosiła udział w konkursie reprezentują osoby, których prace uzyskały wyróżnienie w eliminacjach szkolnych. Eliminacje międzyszkolne składają się z jednego etapu – przedstawienie przez uczestników prac plastycznych o tematyce konkursowej. Prace plastyczne wyróżnione w etapie szkolnym należy przekazać do Wydziału Prewencji KMP w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, w terminie do 26 maja 2014 roku. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na Wystawie Pokonkursowej. Osoby uczestniczące w eliminacjach konkursowych mają prawo zgłaszania wszelkich uwag do przewodniczących poszczególnych Komisji, którzy udzielą stosownych wyjaśnień. Komisje przeprowadzające eliminacje mogą podjąć decyzje dotyczące okoliczności, które nie są zawarte w Regulaminie.

VII. NAGRODY

Dla uczestników Konkursu, których prace zostaną wyróżnione organizatorzy
przewidują indywidualne nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników Finału przewidziane są dyplomy.

VIII. IMPREZY TOWARZYSZĄCE

Wręczenie nagród dla zwycięzców Konkursu odbędzie się w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 5 w czerwcu 2013 r. W trakcie trwania uroczystości zostanie zorganizowany pokaz materiałów profilaktycznych z zakresu prewencji kryminalnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organizatorzy przewidują zaprezentowanie Wystawy Pokonkursowej prac plastycznych w trakcie organizowania policyjnych imprez. Wytwórcy pracy plastycznej po przekazaniu jej w celach konkursowych nie przysługuje roszczenie z tytułu praw autorskich. Biuro Organizacyjne Konkursu mieści się w Wydziale Prewencji KMP w Częstochowie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, tel. 369 1260 lub 369 1317.

źródło: www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl/