„Mama 4 Plus” – najwięcej wniosków w województwie śląskim

Do oddziałów ZUS w województwie śląskim wpłynęło 3,5 tys. wniosków o rodzicielskie świadczenie uzupełniające „Mama 4+”. To najwięcej w całej Polsce. Wnioski wpływają od kobiet, ale jest też jeden wniosek złożony przez ojca. Choć przepisy dotyczące rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego obowiązują od 1 marca, już od połowy lutego oddziały odnotowywały spore zainteresowanie tym tematem, a dokumenty składane były jeszcze przed dniem wejścia w życie przepisów. Do 11 marca w oddziale ZUS w Częstochowie 333 panie złożyły odpowiednie dokumenty o przyznanie świadczenia „Mama 4+”.

W większości osoby, które starają się o świadczenie, są w przedziale wiekowym od 60 do 69 lat, ale w województwie śląskim jest też 7 osób w wieku 90-99 lat. Wśród wszystkich osób zgłaszających się o to świadczenie jest 8 osób, które wychowały co najmniej 9 dzieci.

Dla kogo

Świadczenie może być przyznane:
• matce, która ukończyła 60 lat, urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci i nie ma dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania;
• ojcu, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci, w przypadku śmierci matki dzieci albo porzucenia dzieci przez matkę lub w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci przez matkę. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające może być przyznane ojcu, jeśli nie posiada dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej).

Kto nie dostanie świadczenia

Świadczenie nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie przysługuje również osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności (oprócz osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego). Ponadto prezes ZUS lub KRUS może odmówić przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego:
• osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej;
• w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.

Ile

Świadczenie nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej emerytury, która od 1 marca wynosi 1100 zł brutto. Oznacza to, że osoba, która spełnia warunki wymagane do przyznania świadczenia:
• nigdy nie pracowała i nie ma prawa do emerytury lub renty – może uzyskać prawo do świadczenia w kwocie 1100 zł;
• pobiera emeryturę lub rentę w kwocie niższej niż wysokość najniższej emerytury – może mieć przyznane rodzicielskie świadczenie uzupełniające w wysokości dopełnienia do kwoty najniższej emerytury, np.: matka wypracowała sobie emeryturę w kwocie 800 zł – rodzicielskie świadczenie uzupełniające może stanowić różnicę pomiędzy wysokością najniższej emerytury a pobieraną emeryturą – w tym przypadku 300 zł.

Pozostałe warunki do przyznania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego

• Zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadanie po ukończeniu 16. roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terenie RP przez okres co najmniej 10 lat
• Posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej
• Posiadanie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu na terytorium RP – dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
• Legalne przebywanie na terytorium RP – dotyczy cudzoziemców

Konieczny wniosek

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie jest przyznawane automatycznie, trzeba złożyć wniosek w ZUS lub w KRUS. Wniosek o świadczenie mogą złożyć osoby, które ukończyły 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nie mają wypracowanej emerytury lub renty w wysokości najniższej emerytury oraz niezbędnych środków utrzymania. Do wniosku należy dołączyć:
• akty urodzenia dzieci,
• numery PESEL dzieci,
• oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
• oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia,
• inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję z zastrzeżeniem, że świadczenie nie może być przyznane wcześniej niż od osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni).
Świadczenia są finansowane z budżetu państwa.

źródło: informacja prasowa