Nabór kandydatów na ławników sądowych

Rozpoczął się nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023. Termin składania zgłoszeń upływa 30 czerwca.

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie wystąpił do Rady Miasta o dokonanie wybory ławników. Liczba ławników do wybrania wynosi:

– do Sądu Okręgowego w Częstochowie – 38, w tym do Sądu Pracy – 4;

– do Sądu Rejonowego w Częstochowie – 27, w tym do Sądu Pracy – 16

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowanie co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłasza się radom gmin do 30 czerwca 2019 r.

Niezbędne formularze są dostępne na stronie internetowej www.czestochowa.pl w zakładce „Wybory ławników”. Można je też otrzymać w Biurze Rady Miasta Częstochowy w pok. 110.

źródło: www.czestochowa.pl