Nowy kierunek studiów w AJD

AJDInnowacyjne technologie i nowoczesne materiały – oto nowy kierunek jaki zamierza uruchomić od nowego roku akademickiego 2013/2014 Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AJD.

Studia na kierunku Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. Są realizowane w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Przeznaczone są dla osób zainteresowanych innowacyjnymi technologiami i materiałami oraz postępem technicznym, jak również osób pragnących zrozumieć działanie nowoczesnych urządzeń i systemów, a w przyszłości przyczynić się do ich rozwoju.

Program studiów łączy wiedzę z zakresu dziedzin podstawowych (m.in. matematyki, fizyki i chemii), kształcenia inżynierskiego (m.in. grafiki inżynierskiej, mechatroniki, podstaw konstrukcji maszyn) z praktyczną wiedzą dotyczącą nowoczesnych materiałów i innowacyjnych technologii (m.in. nanomateriały, materiały hybrydowe, biomateriały, technologie polimerów, biotechnologie, technologie wytwarzania, technologie bioenergetyczne, technologie odnawialnych źródeł energii).

Absolwent kierunku potrafi przeprowadzać podstawowe badania i analizy przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi badawczych, posiada umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego niezbędnego do rozwiazywania standardowych problemów zawodowych, umie przetwarzać informacje i pracować w zespole. Potrafi również krytycznie analizować i dokonać oceny rozwiązania technicznego związanego z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:
• wielu sektorach przemysłu, w tym związanych z innowacyjnymi technologiami i nowoczesnymi materiałami,
• laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,
• jednostkach kontroli jakości,
• biurach projektowych,
• parkach technologicznych.

Wykształcenie wzbogacone o zagadnienia związane z ekonomią, przedsiębiorczością w małej i średniej firmie oraz zarzadzaniem innowacyjnymi projektami przygotowuje również absolwenta do rozwijania własnej działalności gospodarczej w sektorze innowacyjnych technologii.
W ramach studiów realizowane są dwie specjalności, które są bezpośrednią odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu i rynku pracy:
• Virtual prototyping;

Virtual prototyping jest techniką usprawniającą proces rozwoju i wdrażania produktu, która wiąże się z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania (CAD) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE), czyli zastosowania oprogramowania do sprawdzania poprawności projektu przed jego fizycznym wykonaniem. Odbywa się to poprzez przygotowanie wirtualnego modelu (zazwyczaj w 3D) oraz zasymulowanie jego zachowania w warunkach rzeczywistych. Inżynierowie mogą szybko zbadać jakość i efektywność wielu alternatywnych projektów bez inwestowania czasu i pieniędzy potrzebnych do budowy fizycznych prototypów. Ostatnim etapem w procesie wdrażania produktu jest jego wykonanie na obrabiarkach sterowanych numerycznie (CNC) lub w formie coraz powszechniej wykorzystywanego wydruku 3D.
Studenci tej specjalności mają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem produktów oraz przygotowaniem procesów obróbczych z zastosowaniem obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).

• Nano- i bioinnowacje w materiałach;
Nano- i bioinnowacje w materiałach to specjalność, dotycząca nowoczesnych materiałów, w tym nano- i biomateriałów oraz innowacyjnych technologii, które można uznać za technologie kluczowe dla rozwoju przemysłu i gospodarki. W programie specjalności duży nacisk położono na tematykę obejmującą wytwarzanie zaawansowanych materiałów i tworzyw o unikalnych właściwościach oraz poznanie właściwości i możliwych kierunków zastosowań wybranych, nowoczesnych materiałów np. w ochronie zdrowia, ochronie środowiska czy optoelektronice.
Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach i działach zajmujących się wytwarzaniem i wykorzystaniem nowego typu materiałów specjalnego zastosowania, w szczególności nano- i biomateriałów.

źródło: AJD