Pomoc dla bezdomnych w obliczu pandemii

Fot.: MOPS w Częstochowie

Osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć w Częstochowie na pełne wsparcie. Jednostki miejskie i organizacje ściśle współpracują, by każdy potrzebujący otrzymał pomoc podczas trwającej epidemii.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Strażą Miejską, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizacjami pozarządowymi podejmują działania pomocowe skierowane do osób bezdomnych.

– Część spraw wymaga szybkiego i bieżącego reagowania, np. gdy utworzono w Dolinie Miłosierdzia nowy punkt wydawania paczek żywnościowych w ramach Programu Operacyjnego „Pomoc Żywnościowa”, potrzebne było szybkie zabezpieczenie potrzebujących w skierowania uprawniających do odbioru paczki. Dzięki współpracy MOPS z osobami zajmującymi się dystrybucją paczek skierowania sprawnie trafiły do rąk osób potrzebujących. Część zasad udzielania wsparcia została obecnie dostosowana do sytuacji epidemicznej. W budynkach MOPS, a także w prowadzonych przez organizacje placówkach, wprowadzono odpowiednie zasady sanitarne. Pracownicy, wolontariusze i osoby bezdomne korzystające ze wsparcia mają dostęp do odpowiednich środków ochrony osobistej – tłumaczyła Olga Dargiel, specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji MOPS w Częstochowie.

W czasie epidemii MOPS w Częstochowie oferuje m.in. pobyt w ogrzewalni, z której osoby bezdomne mogą doraźnie skorzystać z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. Powierzchnia ogrzewalni pozwala bowiem na zachowanie bezpiecznych odległości. Nie jest to jednak jedyna pomoc dla bezdomnych w tym czasie.

– Oferowane jest również schronienie w placówkach całodobowych. Odbywa się to z zachowaniem 14 dni izolacji dla nowo przybyłych osób. Izolacja odbywa się w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach w placówkach. W Częstochowie przygotowano także miejsce kwarantanny zbiorowej dla osób bezdomnych. Będzie ono uruchomione, gdy zaistnieje taka potrzeba. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zabezpieczył maseczki ochronne dla osób bezdomnych – zostały rozdane przez strażników miejskich. Prowadzone są rozmowy edukacyjne z osobami bezdomnymi, chodzi tu przede wszystkim o przypominanie o obowiązujących zasadach i zakazie zgromadzeń. W ramach działań osłonowych miejsca niemieszkalne na terenie miasta są stale monitorowane przez Staż Miejską. W razie potrzeby ustalany jest tutaj zakres i sposób realizacji wsparcia. Wydawane są posiłki (m.in. na podstawie decyzji administracyjnej) w stołówkach: Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Staszica 5 i Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam” przy ul. Krakowskiej 34. Wydawanie posiłków odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego, z wykorzystaniem środków ochrony osobistej i zgodnie z wprowadzonymi zasadami bezpieczeństwa. Wydawane są również paczki żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Tu wymagane jest skierowanie z MOPS. Wydawane są też paczki czystościowe. Świadczona jest pomoc finansowa: zasiłki celowe, okresowe, stałe oraz zasiłki na zakup żywności w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” – wymieniała rzeczniczka.

Na bieżąco są także potwierdzane prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, aby osoby bezdomne mogły korzystać z pomocy medycznej. Osoby bezdomne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mogą uzyskać wsparcie bez konieczności kontaktu osobistego. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w siedzibie Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS przy ul. Krakowskiej 34.

Należy wspomnieć, że organizacje pozarządowe udzielają także doraźnej pomocy w postaci odzieży i obuwia. W placówkach dla osób bezdomnych przebywa około 220 osób. Zidentyfikowanych jest również około 35 miejsc niemieszkalnych na terenie miasta, w których, z różnym dziennym natężeniem, może przebywać obecnie około 50 osób.

BNO