Protest policyjnych związkowców

Zarząd Główny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów zdecydował, że od dzisiaj (10 lipca) rozpoczyna się ogólnokrajowa akcja protestacyjna funkcjonariuszy tej służby. Akcja jest wynikiem fiaska dotychczasowych rozmów związkowców z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. O przyczynach protestu oraz postulatach, jakie zostały wysunięte przez stronę związkową, mówi Arkadiusz Kobiela przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie:
– W związku z niesatysfakcjonującymi środowisko policyjne negocjacjami, które jak dotąd nie zagwarantowały spełnienia postulatów skierowanych do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przez organizacje związkowe reprezentujące interes funkcjonariuszy służb mundurowych i nie podpisanie do chwili obecnej stosownego porozumienia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów podjął w dniu 27 czerwca 2018 r. decyzję o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Powołał Komitet Protestacyjny, przyjął harmonogram działań protestacyjnych oraz strategię dotyczącą dalszych negocjacji ze stroną rządową. Decyzja o wszczęciu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej przyjęta została jednogłośnie. Za podjęciem akcji protestacyjnej opowiedzieli się przedstawiciele wszystkich zarządów wojewódzkich w kraju. Nasze główne postulaty kierowane do Ministerstwa to przywrócenie 100% płatności za zwolnienia lekarskie do 30 dni, podwyżka w kwocie ok. 650 zł dla każdego policjanta, zrównanie zasad emerytalnych dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 roku z zasadami dla tych przyjętych przed tą datą, odmrożenie waloryzacji, płatność za nadgodziny i służbę w dni ustawowo wolne od pracy.
Arkadiusz Kobiela uspokaja, że na obecnym etapie protestu związek nie przewiduje żadnych drastycznych form działania:
– Mieszkańcy Częstochowy i regionu nie mają się czego obawiać. Jest przyjęty harmonogram działań protestacyjnych. Polegają one na tym, że oflagowane zostały komendy i komisariaty oraz radiowozy. Następnym etapem protestu jest stosowanie pouczeń w związku z ujawnionym wykroczeniem, za które można nakładać mandaty karne. nie będą to oczywiście pouczenia za wszystkie wykroczenia. Sprawcy szczególnie uciążliwych wykroczeń mogą liczyć się z mandatami.
Jeżeli postulaty policjantów nie zostaną spełnione protest może przybrać znacznie ostrzejszą formę. Harmonogram działań protestacyjnych przewiduje m. in. wystąpienie z informacją do policjantów, którzy od dłuższego czasu zmagają się z negatywnymi skutkami przeciążenia obowiązkami służbowymi o rozważenie możliwości skorzystania z porady lekarzy specjalistów, a w konsekwencji z ewentualnego zwolnienia lekarskiego, uruchomieniu od 1 sierpnia 2018 r. działań polegających na drobiazgowym wykonywaniu czynności służbowych przez policjantów pionów dochodzeniowo-śledczych, prewencji i ruchu drogowego, przygotowanie i przeprowadzenie ogólnokrajowej manifestacji w Warszawie, a w ostateczności rozpoczęcie głodówki protestacyjnej.
Jak podkreślają związkowcy z NSZZ Policjantów, ich protest ma charakter całkowicie apolityczny. Liczą też na to, że do protestu dołączą funkcjonariusze niezrzeszeni w związku. Wiele wskazuje na to, że inne służby mundurowe (Straż Pożarna, Straż Graniczna, Służba Więzienna i Służba Celno-Skarbowa) zrzeszone w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych również podejmą niebawem decyzję o akcjach protestacyjnych.

ZD