Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie przypomina o możliwości uzyskania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną to możliwość zrefundowania – po wcześniejszym udokumentowaniu – części kosztów poniesionych w związku z opieką nad:
– dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia,
– osobą zależną, czyli taką, która ze względu na stan zdrowia lub wiek wymaga stałej opieki i jest połączona więzami rodzinnymi, powinowactwem lub zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą bezrobotną.
O zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 lub osobą zależną może ubiegać się osoba bezrobotna spełniająca warunki:
– jest osobą bezrobotną wychowującą co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia albo opiekującą się osobą zależną,
– podjęła zatrudnienie albo inną pracę zarobkową,
– została skierowana na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie,
– miesięczne przychody z tego tytułu nie przekroczą minimalnego wynagrodzenia
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną przysługuje w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono koszty, jeżeli bezrobotny podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub zostanie skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie oraz pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną przysługuje przez okres
– do 6 miesięcy jeśli bezrobotny podejmuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
– w przypadku skierowania na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie, zwrot przysługuje przez cały okres ich trwania.
Na wniosek osoby bezrobotnej starosta może wypłacić zaliczkę na refundację kosztów opieki nad dzieckiem.
Do wniosku o refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 załącza się:
– akt urodzenia dziecka lub dzieci;
– rachunek, faktura lub inny dokument potwierdzający ponoszone koszty opieki;
– dokument potwierdzający zatrudnienie wnioskodawcy, tj. umowa o pracę lub umowa potwierdzająca podjęcie innej pracy zarobkowej;
– umowa cywilno–prawna zawarta przez wnioskodawcę z opiekunką oraz potwierdzenie zgłoszenia osoby do ZUS.
– zaświadczenie o uzyskanych przychodach wnioskodawcy za miesiąc, którego wniosek dotyczy (w przypadku wnioskodawcy skierowanego przez Urząd do odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych zaświadczenie nie jest wymagane, ponieważ jest dostępne w bazie PUP);
– lista obecności (kserokopia potwierdzona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem) lub inny dokument potwierdzający obecność w danym miesiącu;
– umowa rachunku bankowego.
W przypadku osoby zależnej należy również dostarczyć decyzję ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie o więzach rodzinnych lub powinowactwie lub pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą zależną.
Zasady i etapy postępowania:
1. Złożenie wniosku według określonego wzoru wraz z załącznikami (wniosek należy złożyć w terminie do 30 dni od daty rozpoczęcia formy aktywizacji). Refundacja przysługuje od dnia rozpoczęcia aktywizacji.
W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie refundacja przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.
2. W przypadku, gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny Urząd wyznacza 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
3. Rozpatrzenie wniosku i poinformowanie wnioskodawcy o sposobie jego rozpatrzenia w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku przedstawienie przyczyn uzasadniających odmowę udzielenia refundacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – przygotowanie umowy cywilno-prawnej.
5. Składanie wniosku rozliczeniowego według określonego wzoru wraz z załącznikami do 15-każdego dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczy.
6. Wypłata refundacji w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku rozliczeniowego na konto wnioskodawcy podane we wniosku. W przypadku refundacji za niepełny miesiąc, kwotę refundacji ustala się dzieląc kwotę poniesionych miesięcznych kosztów przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który refundacja przysługuje.
Uwaga:
Przyznanie refundacji jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie ustalony dla osoby bezrobotnej w wyniku analizy szans na rynku pracy. Liczba osób objętych przedmiotowym wsparciem uzależniona jest od posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym. Za dni nieusprawiedliwionej nieobecności oraz za dni udzielonego urlopu bezpłatnego refundacja kosztów opieki nie przysługuje.
Informacja dotycząca refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub osobą zależną oraz druki do pobrania dostępne są w pokoju nr 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, ul. Szymanowskiego 15 tel. 034 370-61-39 lub na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

źródło: PUP Częstochowa