Stypendia szkolne tylko do 15 września


Od września ruszyła procedura związana z udzieleniem uczniom pomocy w postaci stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Podobnie jak w minionych latach, trzeba pamiętać o terminach – wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, można składać w szkołach tylko przez pół miesiąca – w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września.
Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Mogą skorzystać z niej osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje próg dochodowy.
Obecnie, w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 514,00 zł. Dodatkowo, by otrzymać stypendium musi wystąpić przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 przytoczonej ustawy, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

JAK UZYSKAĆ STYPENDIUM?
Osoby spełniające kryteria dochodowe powinny złożyć wniosek. Druki są wydawane w szkołach, można je także pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie.
Co ważne, wydawaniem decyzji i wypłatą środków zajmuje się na terenie miasta częstochowski MOPS, natomiast wnioski należy składać w szkołach, pamiętając o ścisłych, ustawowych terminach. Dokumenty dotyczące uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych są przyjmowane tylko w okresie od 1 do 15 września.
Jedynie słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych mają ten termin wydłużony do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek: rodziców/opiekunów prawnych, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM
Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.
Warto dokładanie zapoznać się z wymogami formalnymi, ponieważ rozpatrywane będą tylko wnioski wraz z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymienione w druku wniosku) do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Warto pamiętać, że świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.
FORMA STYPENDIUM
Stypendium jest pomocą materialną przyznawaną na okres od września do grudnia oraz od stycznia do czerwca (wypłacane w dwóch transzach).
Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką, które są określone w zasadach przyznawania stypendium szkolnego. Może być to między innym: zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych, na całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.
Stypendium jest rozliczane na podstawie faktur za zakupy.

Przypomnijmy, stypendium przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłki szkolne
Przypominamy także, iż w okresie trwania nauki uczniowie mogą skorzystać także z zasiłku szkolnego. Tego rodzaju pomoc przeznaczona jest dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej.
Zasiłek to jednorazowa pomoc finansowa. Pamiętajmy, że czas na złożenie wniosku o zasiłek szkolny nie może przekroczyć dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

DOŻYWIANIE

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”realizowana jest między innymi pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach.
Aby otrzymać pomoc w postaci gorącego posiłku należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wniosek na dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego. Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.
O wspomnianą pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 771 zł na osobę w rodzinie.
Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. POW 2, pokój nr 4, tel. 34 372 42 04, w godzinach pracy ośrodka.