Wychowanie przez profilaktykę

Jednostki penitencjarne, do których należą zakłady karne i areszty śledcze są zobligowane do realizacji konkretnych zadań w zakresie profilaktycznym, resocjalizacyjnym i wychowawczym.
Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi także częstochowski Areszt Śledczy. Realizując działania przystosowawcze, umożliwia osobom, które złamały prawo i dostały się w mury więzienia, powrót do społeczeństwa. „Podejmowane są między innymi działania, których celem jest zdobycie kwalifikacji przez osadzonych, aby po odbyciu kary skazani mogli znaleźć zatrudnienie. Częstochowska jednostka oraz jej zamiejscowy Odział Zewnętrzny w Wąsoszu Górnym oferuje także możliwość podjęcia pracy osobom skazanym” – mówi por. Anna Stryjewska – kierownik działu penitencjarnego. W zakresie wychowawczym podejmowane są także inicjatywy mające na celu uchronienie młodych ludzi przed pozbawieniem wolności.
Częstochowski Areszt Śledczy współpracuje z wieloma instytucjami lokalnymi, zarówno społecznymi jak naukowo – akademickimi, a funkcjonariusze deklarują otwartość na wszelkie pomysły, których celem jest umożliwienie osobom skazanym powrotu do społeczeństwa.
W palcówkach resocjalizacyjno – wychowawczych realizowane są programy dotyczące takich obszarów życia, jak profilaktyka prozdrowotna czy edukacyjna. Prowadzone są też oddziaływania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w ramach programu readaptacji społecznej „S.T.O.P. – skazani tworzący oddziaływania profilaktyczne”. Wiele inicjatyw podejmowanych jest w zakresie realizowanego Programu Operacyjnego „Wiedza – Edukacja -Rozwój”, przewidzianego do roku 2020. Szczególne znaczenie w niełatwej służbie odgrywają działy penitencjarne zakładów karnych i aresztów. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu prowadzi aktualnie działalność popularyzującą współczesną myśl penitencjarną. Jest to sfera więziennictwa dynamicznie się rozwijająca, wymagająca nie tylko ogromnej wiedzy z zakresu wychowania, ale także poświęcenia.

Piotr Nicpoń

foto: dz