Wykonawca obwodnicy Częstochowy nie wywiązał się z kontraktu. GDDKiA rozwiązała z nim umowę

Po wielokrotnych  wezwaniach generalnego wykonawcy firmy Sallini Polska do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w oparciu o twarde dane podjęła decyzję o odstąpieniu od umów z konsorcjum realizującym budowę autostrady A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia.

Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań, w trybie kontraktowym 15.1  nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakty niezgodnie z zawartymi umowami, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Garść statystyk – A1 pomiędzy węzłami Rząsawa i Blachownia 

Data zawarcia kontraktu A1 F: 12.10.2015r.

Kwota kontraktu: 703 281 570,14 zł brutto (co stanowi około 80% kosztorysu inwestorskiego)

Kwota jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji: 885 721 531,58 zł brutto

Na etapie procedury przetargowej zamawiający zadawał pytania techniczne, w odpowiedzi na które wykonawca potwierdził swoją możliwość realizacji zamówienia.

Obecnie nie naliczano kary za przekroczenie czasu na ukończenie robót, gdyż termin ten jeszcze nie upłynął. Jednakże została naliczona kara za brak osiągnięcia „kamienia milowego” inwestycji  w wysokości 32 491 607, 61 zł. Wykonawca, zgodnie z kontraktem, miał możliwość zabezpieczenia kary stosowaną gwarancją bankową, co zrealizował. Na wykonawcę naliczono, zgodnie z umową, kary w wysokości 15% wartości nieukończonych robót, co szacunkowo wynosi ok. 44 mln zł.

Równolegle nałożono na wykonawcę kary z powodu opóźnionych płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości 5 550 000,00 zł. Dodatkowo zamawiający naliczył kary za niezgłoszonych podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi, co łącznie wyniosło 915 000,00 zł.

Ponadto, na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów (zgłoszonych zamawiającemu do 26.04.2019 r.) w łącznej wysokości ok. 5 mln zł.

Zaawansowanie na dzień 26.04.2019:

Zaawansowanie rzeczowe:

– ogółem: 58,25% a w tym roboty – 52,98%

Zaawansowanie finansowe:

– z wypłatą zaliczki: 66,60%

– bez zaliczki: 58,81%

źródło: GDDKiA