Zasiłki i stypendia szkolne – pamiętajmy o terminach składania wniosków

Już za kilka dni dzieci i młodzież rozpoczną kolejny rok szkolny. Przygotowanie ich do zajęć lekcyjnych często wiąże się z niemałymi wydatkami. Warto pamiętać, że część kosztów związanych z edukacją naszego potomstwa możemy w określonych przypadkach pokryć między innymi ze stypendiów przyznawanych przez miasto. Warto przypomnieć sobie kto i z jakich świadczeń może korzystać oraz jakie są warunki ich przyznania.

STYPENDIA SZKOLNE

Od 1 września można ubiegać się o stypendium szkolne. Stypendia to pomoc pieniężna udzielana, by zmniejszyć różnice w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierać edukację uczniów zdolnych. Z tej możliwości mogą skorzystać osoby w trudnej sytuacji materialnej – obowiązuje tu próg dochodowy.
Ważne by przestrzegać terminów, bo wnioski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będzie można składać tylko od 1 do 15 września.
Wnioski będą przyjmowane w szkołach.

Stypendium przysługuje:

Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami;

uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

– rodziców/opiekunów prawnych,

– pełnoletniego ucznia,

– dyrektora szkoły.

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

TERMINY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego, w przypadku szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Bardzo istotne jest dotrzymanie wspomnianych terminów, w przeciwnym razie wniosek nie będzie rozpatrywany.

Warunkiem przyznania pomocy materialnej jest zamieszkanie na terenie gminy Częstochowa.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dostępne będą od 1 września 2017 r. w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Częstochowy. W szkołach również rodzice/opiekunowie prawni uczniów i pełnoletni uczniowie składają wypełnione druki wniosków wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.

Kwoty i okres

Corocznie są to kwoty zmienne. Wysokość udzielanej pomocy w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 będzie uzależniona od napływu środków finansowych w postaci dotacji celowej od Wojewody Ślaskiego i od ilości stypendystów.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym (od września do czerwca), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich – na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica ucznia lub członka jego rodziny, nagła choroba ucznia lub członka jego rodziny, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Druki wniosków dostępne są w szkołach oraz w siedzibie Sekcji Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych – Częstochowa, Polskiej Organizacji Wojskowej 2, parter, pokój nr 4.

DOŻYWIANIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny z terenu gminy Częstochowa znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej m.in. poprzez realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu realizowana jest między innymi pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w przedszkolach.

W ramach programu może być również zorganizowana pomoc w formie:

gorącego posiłku w jadłodajniach dla osób dorosłych, samotnych a także bezdomnych

gorącego posiłku dowożonego do miejsca zamieszkania niepełnosprawnego klienta,

pomocy rzeczowej w postaci paczek żywnościowych,

zasiłku celowego z przeznaczeniem na zakup żywności.

Jak otrzymać pomoc?

Pomoc przyznawana jest na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciel ustawowego składany w MOPS.

Wniosek na dożywianie w szkole można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego.

Decyzja administracyjna wydawana jest w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku, po wcześniejszym przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Dla kogo?

O wspomnianą pomoc mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 150% ustawowego kryterium dochodowego kwalifikującego do świadczeń z pomocy społecznej. W przypadku rodzin kryterium kwalifikujące do skorzystania z dożywiania wynosi obecnie 771 zł na osobę w rodzinie.

Obiady wydawane będą dzieciom i uczniom w placówkach edukacyjnych, do których uczęszczają i z którymi Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Częstochowie zawarł stosowne porozumienie.

W roku szkolnym 2017/2018 program dożywiania będzie realizowany we współpracy z 89 placówkami edukacyjnymi.

źródło: własne, MOPS