ZUS umorzy ci dług

zus

W związku z Ustawą Abolicyjną z 9 listopada 2012 roku, osoby zalegające z opłacaniem składek, prowadzące działalność gospodarczą od stycznia 1999 do końca lutego 2009 roku, mogą ubiegać się o umorzenie długu za ten okres. Ustawa obejmuje przedsiębiorców, którzy podlegali obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a także twórców, artystów, osób wykonujących wolny zawód oraz wspólników spółek.
– Na mocy ustawy umorzone mogą zostać składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolne chorobowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. Możliwe jest także umorzenie odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, czy kosztów egzekucyjnych – powiedziała Ewa Jęczmyk, rzecznik częstochowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeżeli płatnik w dniu złożenia wniosku nie prowadzi już działalności gospodarczej, lub prowadzi działalność, lecz nie ma jeszcze wszczętego postępowania egzekucyjnego, wystarczy, że złoży wniosek o umorzenie, który można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl lub dostać w każdej terenowej jednostce ZUS. W przypadku gdy petent nadal prowadzi działalność gospodarczą i jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne do wniosku o abolicję należy dołączyć zaświadczenie o pomocy de minimis, oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej, a także wyciąg z książki przychodów i rozchodów, jeżeli takowa była prowadzona.
Wnioski o abolicję można składać tylko do 15 stycznia 2015 roku. Jest to termin ostateczny, który nie może zostać przedłużony. Jeżeli do tego dnia odpowiednie dokumenty nie zostaną złożone w ZUSie płatnik będzie musiał zalegające należności opłacić.
Sylwia Hreczańska

Tagged with