40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie ogłasza 40. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej.

Celem konkursu jest pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie poezji, konfrontacje twórczości poetyckiej, promocja utalentowanych poetów, integracja środowisk literackich oraz rozbudzanie zainteresowania poezją.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

„po debiucie” – dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej)
„debiut” – dla autorów, których wiersze nie były dotąd publikowane.

W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, niezrzeszeni lub będący członkami związków twórczych oraz debiutanci. Warunkiem udziału jest ukończenie 16 roku życia. Uczestnicy nadsyłają zestaw wierszy własnego autorstwa o dowolnej tematyce, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nienagradzanych w innych konkursach.

Nadesłany zestaw wierszy, oznaczony słownym godłem, może zawierać maksymalnie do pięciu utworów. Prace konkursowe należy przesłać zapisane w wersji elektronicznej na płycie CD jako dokument programu Word 97-2003 oraz w wersji papierowej – wydruk komputerowy formatu A4 w czterech egzemplarzach (każdy wiersz) na adres sekretariatu konkursu w terminie do 30 sierpnia 2019 r. Liczy się data stempla pocztowego. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Źródło: ROK w Częstochowie