Będzie projekt obwodnicy Zawiercia

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy II odcinka obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 (Kromołów-Żerkowice). Oferty można składać do 24 września 2019 r.

Wykonawca na wykonane całego zadania będzie miał 112 miesięcy, na co składa się:

– 17 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych;

– 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych;

– 88 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

źródło: GDDKiA w Katowicach