Mieszkańcy Radomska segregują odpady

radomsko segregacja133_1

Systematyczne zwiększanie segregacji odpadów ułatwiające ich późniejszy recykling było jednym z założeń wprowadzonych w ubiegłym roku zmian w systemie gospodarki odpadami. Do poziomów określonych w ustawie gminy dochodzić mają stopniowo, osiągając w kolejnych latach założone wartości. Przeprowadzona przez miasto Radomsko analiza potwierdza, że mieszkańcy rozumieją wartość odzysku odpadów i znaczenie ich ponownego użycia. Oczywiście wiele jeszcze można poprawić, ale wyniki analiz za miniony rok są przyzwoite, a w jednej z kategorii nawet bardzo dobre. Przedstawiamy Państwu zestawienie przygotowane przez Biuro Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska:
Informacja o osiągniętych przez Gminę – Miasto Radomsko poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do poziomów określonych w ustawie gminy dochodzą stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Informujemy, że w roku 2013 Gmina – Miasto Radomsko osiągnęła:
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 25,74% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%),
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,21% (poziom wymagany – co najmniej 12%),
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% (poziom wymagany – co najmniej 36%).
Źródło: UM Radomsko