Nauka zdalna na pewno do świąt

Źródło fot. gov.pl

– Od soboty wiemy, że nauka zdalna zostanie przedłużona do Świąt, natomiast ferie odbędą się w całym kraju w jednakowym terminie bezpośrednio po zakończeniu przerwy świątecznej i zakończą 17 stycznia – powiedziała Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Decyzja o przedłużeniu zajęć niewątpliwie nie była decyzją łatwą, z uwagi na fakt, że niektórzy rodzice, zwłaszcza tych najmłodszych uczniów oczekują otwarcia szkół. Oczekują tego także uczniowie, którym brakuje kontaktów z rówieśnikami. Nie mamy wątpliwości, że nauka stacjonarna jest bardziej efektywna. Jednak mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną, należy pamiętać, że dystans społeczny, izolacja należą do najbardziej skutecznych środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się zachorowań, a najważniejsze jest zdrowie i życie.

Szkoły są obecnie znacznie lepiej przygotowane do zdalnego nauczania niż w marcu, zarówno organizacyjnie, jak i sprzętowo. Natomiast uczniowie, którzy nie mają w domu warunków do nauki zdalnej lub też nie mogą uczyć się zdalnie ze względu na niepełnosprawność, mają możliwość nauki na terenie szkoły. W ubiegłym tygodniu takie stacje nauki zdalnej dla pojedynczych uczniów funkcjonowały np. w 877 szkołach podstawowych, a także w szkołach ponadpodstawowych. Ósmoklasiści i maturzyści mają możliwość uczestniczenia na terenie szkoły w konsultacjach.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy rząd przeznaczył około 1 mld zł na wsparcie szkół, nauczycieli i uczniów w zakresie kształcenia na odległość. To szereg programów takich jak m.in. „Zdalna Szkoła”, „Zdalna Szkoła +”, „Aktywna Tablica”, Ogólnopolska Sieć Edukacyjna, a także szkolenia dla nauczycieli.

20 listopada weszły w życie uregulowania prawne umożliwiające przyznanie nauczycielom dofinansowania do 500 zł na sprzęt do nauczania zdalnego. Wnioski można składać do dyrektorów szkół do 7 grudnia. Są dostępne na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole lub placówce, w której jest zatrudniony. Jeśli nauczyciel pracuje w kilku szkołach, wniosek może złożyć dyrektorowi tylko jednej z nich. Ze wsparcia w wysokości do 500 zł będzie można skorzystać tylko raz. Refundacji podlegają wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 września a 7 grudnia br.

Jeżeli zakup nastąpił od 1 września br. do 20 listopada br., to do wniosku dołącza się oryginał lub kopię paragonu oraz oświadczenie nauczyciela, że paragon dotyczy wymienionego w rozporządzeniu, zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi. Wszystkie zakupy dokonane po 20 listopada br. nauczyciel musi udokumentować imiennym dowodem zakupu.

Następnie dyrektor szkoły lub placówki oświatowej przekazuje listę uprawnionych do dofinansowania nauczycieli odpowiednio do właściwej jednostki samorządu terytorialnego lub ministra. Zwrot pieniędzy za wydatki nauczyciel otrzyma najpóźniej do końca tego roku.

Nauczyciel zatrudniony zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej, prowadzący kształcenie na odległość będzie mógł otrzymać 500 zł dofinansowania do zakupu m.in.: komputerów przenośnych, kamer internetowych, słuchawek (lub zestawu słuchawkowego), dodatkowego mikrofonu, smartfona, tabletów, ładowarek sieciowych, głośników, pamięci zewnętrznej, oprogramowania, czy kosztów poniesionych z tytułu mobilnego internetu.

Środki przekazane jednostce samorządu terytorialnego, które nie zostaną w pełni wykorzystane, mogą być przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół i placówek. Zależy nam na tym, aby środki te były w pełni wykorzystane na usprawnienie infrastruktury informatycznej, która później posłuży uczniom.

W związku z zawieszeniem zajęć w poprzednim i bieżącym roku szkolnym, z myślą o ósmoklasistach i maturzystach przygotowano zmiany w zakresie materiału obowiązującego na egzaminach. Opracowano projekt wymagań egzaminacyjnych, który ma mniejszy zakres, niż podstawa programowa stanowiąca do tej pory podstawę opracowywania zadań egzaminacyjnych. 20 listopada rozpoczęły się prekonsultacje propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkie nadesłane uwagi zostaną przekazane zespołom, które w kolejnym etapie prac dokonają analizy propozycji i zmodyfikują projekt. Na merytoryczne opinie Kuratorium Oświaty w Katowicach czeka do 27 listopada.

Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Również w grudniu rozpoczną się szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Warto podkreślić, że w przypadku egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. uczniowie będą mieli więcej czasu na opanowanie i powtórzenie zredukowanego zakresu wymagań, ponieważ w 2021 r. egzamin ten odbędzie się w ostatnim tygodniu maja, a nie jak w roku 2019 – w kwietniu.

Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z modyfikacją formuły arkuszy egzaminacyjnych. Zmiana ta będzie dotyczyła m.in.:

 1. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:
  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
  • możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać);
 2. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:
  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
  • zmniejszenia liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);
 3. w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:
  • zmniejszenia zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
  • ograniczenia/dostosowania zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);
 4. w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:
  • zmniejszenia (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
 5. w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:
  • zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Mamy nadzieję, że przyjęte rozwiązania ułatwią uczniom i nauczycielom zdalną naukę oraz przygotowania do egzaminów. Wierzę, że po feriach będziemy mogli wrócić do nauki stacjonarnej. Dziękuję Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za zaangażowanie w nauczanie i uczenie się, wzajemne wsparcie i wyrozumiałość.

Źródło: KO w Katowicach