Obradowała Rada Miejska w Radomsku

radomsko

W poniedziałek 23 czerwca, podczas ostatniej sesji przed wakacjami, Rada Miejska w Radomsku przyjęła m.in. zmiany w budżecie oraz stanowisko w sprawie A1.

Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to najważniejsze przewidują przeznaczenie kwoty 1.313 na pierwszy etap prac związanych z projektem przebudowy krytej pływalni przy ulicy Leszka Czarnego oraz zbudowaniem tam basenu odkrytego. Ponadto radni zdecydowali, że Miasto zakupi budynek, w którym znajduje się siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy oraz podjęli uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków, jakim jest ambona z Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku.

Wśród podjętych na wczorajszej sesji uchwał postanowiono też m.in. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomsko w rejonie ul. Kościuszki, Narutowicza, Plac 3 Maja, Reymonta, Al. Jana Pawła II, a także o przystąpieniu do sporządzenia I fragmentarycznej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska.
W związku z przystąpieniem przez Miasto do programu „Maluch”, radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania, wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie. Podjęta uchwała jest konsekwencją przystąpienia przez Radomsko do otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch – edycja 2014″, ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Złożona oferta przewiduje utworzenie na terenie naszego miasta instytucji opiekuna dziennego tj. osoby, która we własnym mieszkaniu będzie sprawowała opiekę nad maksymalnie piątką dzieci. Zgodnie z wymogami konkursu przewidywany okres realizacji zadania to 01.09.2014 – 31.12.2014.
Ponadto radni przyjęli wczoraj stanowisko w sprawie przebudowy drogi krajowej DK-1 na odcinku od Częstochowy do Piotrkowa Trybunalskiego i poprawy bezpieczeństwa jej użytkowników.
Źródło: UM Radomsko