Radomsko i projekt przeciwko przemocy

MOPS Radomsko

W kolejny etap wchodzi projekt „Rodzina – dom budowany miłością – przeciwdziałanie zjawisku przemocy na terenie Miasta Radomsko” .
Projekt ten, przygotowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jako jedyny w województwie łódzkim uzyskał uznanie oraz finansowe wsparcie, które przyznano w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych „Razem bezpieczniej”. Projekt będzie realizowany na różnorakich płaszczyznach i obejmie m.in.:
działania edukacyjne – skierowane nie tylko do osób dorosłych czy członków rodzin zagrożonych przemocą, ale także do tych osób, które z racji pełnionych przez siebie obowiązków zawodowych mogą mieć styczność z przemocą. Projekt dotyczy również uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
działania konsultacyjno – wspierające, również poradnictwo specjalistyczne – które uwzględnia m.in. takie instrumenty jak mediacje rodzinne, „Niebieski telefon zaufania”- 511 586 353, „Niebieska skrzynka” oraz „Elektroniczna niebieska skrzynka” – e-mail: niebieskaskrzynka@mops-radomsko.pl.
Realizacji tych zadań towarzyszyć będą działania informacyjne i akcje uświadamiające. W trakcie trwania projektu przewiduje się zorganizowanie w centrum miasta Radomsko happeningu pod hasłem „Przemoc – Nie odwracaj wzroku”. Podczas tego wydarzenia rozdawane będą wczesniej przygotowane przez wolontariuszy ulotki, ustawione zostaną również naturalnej wielkości kartonowe figury ofiary przemocy fizycznej z napisem „nie chcę tego odczuwać”, ofiary przemocy psychicznej z tekstem „nie chcę tego widzieć” i dziecka będącego świadkiem przemocy z napisem – „nie chce na to patrzeć”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 12a 97 – 500 Radomsko, tel. 44 683 28 85, e-mail: mops@mops-radomsko.pl