Radomsko usuwa azbest

azbest

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku Nr XXIII/176/12 z dnia 21 marca 2012 roku Miasto Radomsko finansuje usługę usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu (elementów elewacji) budynków na nieruchomościach zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Radomska. Osoby dysponujące prawem własności lub innym prawem do dysponowania nieruchomością na terenie miasta Radomska, na której znajdują się wyroby zawierające azbest i którzy w bieżącym roku planują wymianę pokrycia dachu, mogą składać w terminie do 28 marca 2014 r. wnioski do Urzędu Miasta w Radomsku o sfinansowanie usługi usunięcia tj. transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Właściciele występujący z wnioskiem o sfinansowanie usługi odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zobowiązani są do dostarczenia do Urzędu Miasta kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Starostwo Powiatowe, zgłoszeń robót budowlanych polegających na demontażu porycia dachu z azbestu złożonych do Starostwa Powiatowego w Radomsku zgodnie z Prawem Budowlanym lub kserokopii wymaganych prawem pozwoleń na budowę. Jest to warunek konieczny do uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi. Odpady zawierające azbest pochodzące z wymiany pokrycia dachu muszą zostać zmagazynowane w miejscu, gdzie możliwy będzie dojazd samochodem ciężarowym i załadunek zgromadzonych odpadów. Jeżeli nie będzie zapewniona możliwość dojazdu samochodem ciężarowym odpady nie zostaną odebrane. Odpady winny znajdować się na palecie i powinny być zabezpieczone folią zgodnie z wymogami odpowiednich rozporządzeń wynikających z przepisów prawa budowlanego. Po zebraniu wniosków od mieszkańców i zbilansowaniu zakresu prac na rok 2014 zostanie sporządzony wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Po pozytywnej ocenie wniosku przez Fundusz, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zostanie wyłoniona firma, która dokona odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Wyłoniona firma ustali z właścicielem posesji termin odbioru odpadów. Koszt demontażu oraz nowego pokrycia dachu jest kosztem właściciela posesji.

źródło: www.radomsko.pl

Tagged with