Odzyskują miejsca parkingowe – Straż Miejska w Częstochowie usuwa “wraki”

Do 4 października 2018 roku dzięki skutecznym interwencjom częstochowskich strażników miejskich na terenie miasta zwolniło się już 194 miejsc parkingowych. W 2017 roku na terenie Częstochowy zwolniło się 80 miejsc parkingowych po tzw. „wrakach”.

Częstochowscy strażnicy miejscy w 2017 roku podjęli 80 interwencji wobec właścicieli aut, które były długotrwale nieużywane i spełniały wymogi tzw. „wraków”. Tym samym mieszkańcom częstochowskich dzielnic przybyło w poprzednim roku 80 miejsc parkingowych, które dotychczas były stale blokowane przez nieużywane samochody.

W 2018 roku częstochowscy strażnicy miejscy podjęli do 4 października prawie 200 interwencji wobec właścicieli tzw. „wraków”. 31 pojazdów zostało odholowanych na parking, co wiąże się z kosztami dla ich właścicieli. W pozostałych 163 przypadkach rozmowy strażników miejskich z właścicielami tzw. „wraków” przyniosły efekt w postaci usunięcia ich z parkingów ogólnodostępnych. Dzięki temu inni kierowcy zyskali kolejne miejsca parkingowe.

Straż Miejska może zlecić na wniosek zarządcy drogi odholowanie pojazdu, który spełnia wymogi pojazdu długotrwale nieużywanego. Mieszkańcy, którym przeszkadzają tzw. „wraki”, w pierwszej kolejności swoje uwagi powinni zgłosić do zarządcy drogi, który następnie powinien powiadomić częstochowską Straż Miejską. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych wniosek powinna złożyć spółdzielnia.

Usuwanie pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są używane, odbywa się na podstawie art. 50a ustawy „Prawo o ruchu drogowym” połączonej z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

Owe rozporządzenie stanowi w § 3 punkt 2: „Organ gminy lub zarządca drogi, w ramach wykonywanych zadań, zgłasza potrzebę usunięcia pojazdu z drogi podmiotowi, o którym mowa w § 2 pkt 1 (straż gminna/miejska) lub pkt 2 (Policja)”.

Straż Miejska dziękuje za wszystkie sygnały i zgłoszenia dotyczące tzw. „wraków”.

źródło: www.sm.czestochowa.pl