Ośrodek kuratorski od 15 września

Przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie powstaje ośrodek kuratorski dla nieletnich. Jego siedziba znajdować się będzie przy ul. Żwirki i Wigury 6/14. Rozpoczęcie działalności placówki zostało zaplanowane na środę 15 września.

Do ośrodka mogą zostać skierowani nieletni do 17. roku życia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Pobyt w placówce jest jednym ze środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich, którzy z różnych przyczyn wymagają resocjalizacji.

– Ośrodek będzie działać w godzinach popołudniowych od 14:30 do 18:30 i ma obejmować cykliczne zajęcia z socjoterapii, z psychologiem lub pedagogami. Sąd Okręgowy starał się o utworzenie takiego ośrodka od 2018 roku, jednak wtedy nie było na to środków. Ministerstwo Sprawiedliwości dopiero w kwietniu bieżącego roku przekazało odpowiednie fundusze na otwarcie takiego ośrodka. W ocenie władz Sądów w Częstochowie utworzenie takiej placówki było bardzo potrzebne. Częstochowa była jednym z ostatnich większych miast, która nie miała ośrodka kuratorskiego tłumaczył sędzia Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie.

O ile Ustawa przewidywała możliwość skierowania nieletnich do takiego ośrodka, to z racji braku odpowiedniej placówki w Częstochowie, Sąd Okręgowy siłą rzeczy nie mógł wydawać takich orzeczeń, ponieważ byłyby one niewykonalne. W tej sytuacji sąd ma do wyboru inne środki wychowawcze.

– Katalog środków wychowawczych, których można orzec wobec nieletnich, jest dosyć szeroki. Poza skierowaniem do ośrodka kuratorskiego Sąd Rodzinny może udzielić wobec nieletniego upomnienia, zobowiązać go do określonego postępowania oraz ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców, opiekuna lub organizacji młodzieżowej, które udzielą poręczenia za małoletniego. Może także zastosować nadzór kuratora lub umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, rodzinie zastępczej lub w zakładzie poprawczym – dodał Dominik Bogacz.

Ze względu na lokalizację siedziby ośrodka kuratorskiego możliwość wykonywania takiego środka wychowawczego, w wymiarze praktycznym, będzie się ograniczała do nieletnich jedynie z terenu miasta Częstochowy.

BNO

Skip to content