Politechnika Częstochowska coraz bardziej międzynarodowa

W środę 24 listopada w klubie studenckim „Filutek” na Politechnice Częstochowskiej miało miejsce spotkanie, podkreślające coraz bardziej międzynarodowy charakter Politechniki Częstochowskiej.

Ewa Kubicka, zastępca kierownika Biura Studentów Zagranicznych PCz, na co dzień zajmująca się sprawami rekrutacyjnymi oraz kontaktem ze studentami z innych krajów wyjaśniła czego dotyczyło spotkanie w klubie „Filutek” oraz wyjaśniła czym jest wymiana bilateralna:

Dzisiaj odbywa się spotkanie International Students and Interships dla studentów, którzy chcą zapoznać się z naszą uczelnią. Mogą dowiedzieć się m.in. że studiując tutaj też mogą wyjeżdżać na wymiany do innych krajów. Jest u nas łącznie 600 studentów zagranicznych ze studiów pełnych, z programu Erasmus oraz z wymiany bilateralnej. Wymiana bilateralna odbywa się dzięki umowom podpisanym m.in. z uczelniami z Rosji, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Ci studenci przyjeżdżają do nas podobnie jak studenci z Erasmusa na semestr, uczestniczą w naszych zajęciach a potem wracają do swoich macierzystych uczelni.

Studenci zagraniczni mogą pobierać naukę na Politechnice Częstochowskiej zarówno w ramach programów wymian studenckich, jak i przez cały okres kształcenia. Obecnie na Politechnice studiuje około 400 osób zza granicy, które kształcą się w normalnym trybie akademickim, czyli na studiach licencjackich, inżynierskich lub magisterskich i około 150 uczących się w Częstochowie w ramach wymian. Większość studentów przebywających na stałe opłaca studia z własnej kieszeni. Jednak część z nich zwłaszcza ze Wschodu, posiadająca Kartę Polaka lub stały pobyt, studiuje bezpłatnie.

Spotkanie International Students and Interships na Politechnice Częstochowskiej | Fot. Radio Fiat

Prof. PCz dr hab. inż. Andrzej Zaborski, pełnomocnik rektora Politechniki Częstochowskiej ds. międzynarodowej wymiany studentów nie kryje zadowolenia z faktu, że Politechnika w przeciągu kilku ostatnich lat znacząco podniosła swój poziom atrakcyjności dla studentów zza granicy:

Jest to jeden z celów, które nasza uczelnia już od kilku lat realizuje. Od 2014 roku do chwili obecnej liczba zagranicznych studentów wzrosła przeszło dwudziestokrotnie, z 25 do bez mała 600 studentów. Mamy podpisanych przeszło 170 umów z uczelniami partnerskimi, dotyczących wymian studenckich z takich krajów jak Turcja, kraje Europy zachodniej i środkowej oraz w ramach wymiany bilateralnej głównie z Kazachstanu.

Politechnika Częstochowska oferuje studia w dwóch językach wykładowych: angielskim, z którego korzystają przeważnie studenci z Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu oraz polskim, z którego korzystają osoby pochodzące z Europy Środkowej i krajów dawnego Związku Radzieckiego.

Skip to content