Rusza kwalifikacja wojskowa 2024

Kwalifikacja wojskowa, ogłoszona przez Wojewodę Śląskiego, na terenie Częstochowy przeprowadzona będzie w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia 2024 r.

Osoby z miasta objęte kwalifikacją stawiają się przed Powiatową Komisją Lekarską, która działa w budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5.

Obowiązek udziału w kwalifikacji wojskowej w 2024 dotyczy:
– mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
– mężczyzn urodzonych w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
– osób, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności;
– kobiet urodzonych w latach 1997 – 2005 posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiet pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
– osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzana jest corocznie. Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18 lat. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do pasywnej rezerwy. W toku trwania kwalifikacji następuje założenie ewidencji wojskowej i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby.

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji, uregulowanym stosunku oraz zdolności do służby wojskowej należy do Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie WCR.

źródło: WCR Częstochowa

Skip to content