Źródło fot. mops.czestochowa.pl

W nowym roku szkolnym ponownie będzie można ubiegać się o uzyskanie wsparcia w postaci stypendium szkolnego. Aby uzyskać takie wsparcie, niezbędne jest przestrzeganie terminów – wnioski dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie można składać w szkołach od 1 do 15 września.

Stypendia przyznawane są zarówno uczącym się dzieciom, jak i osobom dorosłym, zazwyczaj do ukończenia 24 roku życia. Otrzymanie takiego świadczenia związane jest ze spełnieniem pewnych wymogów.

– Aby otrzymać stypendium, w rodzinie powinna zostać zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek (można go pobrać ze strony internetowej MOPS w Częstochowie) – tłumaczyła Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Warto podkreślić, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przyjmuje wnioski tylko od mieszkańców miasta. Rozpatrywane będą tylko te z pełną dokumentacją, zawierające wszystkie informacje niezbędne do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego:

– Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z edukacją – ich katalog został określony w wykazie wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego, który można znaleźć na stronie MOPS-u w Częstochowie. Może być to między innym: całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, zakup przyborów i odzieży niezbędnej do realizacji zajęć szkolnych. Stypendium jest pomocą finansową przyznawaną na okres wskazany w decyzji administracyjnej (zazwyczaj dwa semestry danego roku szkolnego). Jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków i faktur za dokonane zakupy. Co ważne, stypendium szkolne nie przysługuje uczniom klas zerowych – dodała Olga Dargiel.

Należy pamiętać również, że świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. Poza stypendiami dostępne są również inne formy wsparcia dla uczniów, takie jak zasiłki szkolne, czyli jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla dzieci, które znajdą się w trudnym położeniu z powodu przejściowego pogorszenia sytuacji materialnej rodziny ucznia. Dostępne jest też dożywianie w postaci bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

BNO

Skip to content