Uniwersytet w Częstochowie?

29 stycznia 2018 r. decyzją Centralnej Komisji ds Stopni i Tytułów Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia doktora sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. To szóste w Akademii im. Jana Długosza uprawnienie otwiera uczelni drogę do przekształcenia w uniwersytet przymiotnikowy. W dniu 31 stycznia 2018 r. podczas posiedzenia Senatu Akademii im. Jana Długosza podjęta została uchwała, wyrażająca pozytywną opinię w przedmiocie zmiany nazwy uczelni, a także upoważniająca do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania podjętej uchwały.

Starania zmierzające do przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w uniwersytet trwają już od kilkunastu lat. W tym czasie m.in. powiększono i wzmocniono kadrę naukową, zorganizowano liczne konferencje naukowe (w tym o randze międzynarodowej). Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie powstała z przekształcenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w październiku 2004 roku. Uczelnia powstała jako Wyższa Szkoła Nauczycielska w roku 1971.

PN