„Wspieranie działań archiwalnych 2022”

Rusza 7 edycja konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2022”, który prowadzony jest nieprzerwanie od 2016 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów, na które zostanie udzielona dotacja obejmująca działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Szczegóły wyjaśnia Kierownik Oddziału I Archiwum Państwowego w Częstochowie Ewa Dubaj:

Celem konkursu właśnie wspieranie działań archiwalnych jest udzielenie wszelkiego wsparcia podmiotom wytwarzającym i gromadzącym takie materiały archiwalne. A o przyznanie tej dotacji decyduje właśnie zespół powołany przez Naczelnego Dyrektora. Termin składania ofert upływa 6 maja 2022 i dokumenty należy przesłać bezpośrednio do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie z dopiskiem „Konkurs WDA 2022”.

Dzięki ubiegłorocznej edycji zabezpieczono wiele ciekawych dokumentów:

Konserwacja ksiąg zakonów Bonifratrów w Cieszynie czy opracowanie i udostępnianie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej, czy opracowanie archiwaliów Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu. – dodaje.

Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, podpisane zgodnie z obowiązującymi u oferenta zasadami reprezentacji, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 12 maja 2022 r., do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2022”. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

KKO

Skip to content