Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza 8. edycję konkursów „Zielona Pracownia_Projekt’2022” oraz „Zielona Pracownia’2022″.
Konkurs „Zielona Pracownia’2022” skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego, w tym nagrodzonych w konkursie pn. ZIELONA PRACOWNIA_PROJEKT’2022.
Celem konkursu „Zielona Pracownia’2022” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.
Wnioski w konkursie „Zielona Pracownia’2022” składać można w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku do godz. 15.30.
Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.
Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2022” skierowany jest do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z terenu województwa śląskiego, które nie posiadają pracowni utworzonych ze środków z WFOŚiGW w Katowicach. Przedmiotem Konkursu jest utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych. Ocenie podlegać będzie pomysł na zagospodarowanie pracowni – wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetykę, kreatywność, innowacyjność rozwiązań oraz różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć 20 % kosztu całkowitego wdrożenia projektu i stanowić kwoty wyższej niż 10.000 zł.
Zgłoszenia w konkursie „Zielona Pracownia_Projekt’2022” dokonywać można do 31 stycznia 2022 roku do godz. 15.30.
Składanych dokumentów nie należy: zszywać, bindować, wkładać do koszulek, teczek ani segregatorów, za wyjątkiem nośników elektronicznych.
Komplet dokumentów można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.wfosigw.katowice.pl/epuap.html.

źródło: WFOŚiGW w Katowicach

Skip to content