Będzie bezpieczniej na DK43 w Szarkach w pow. kłobuckim

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i realizację rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo ruchu na DK43 w Szarkach w gminie Krzepice w pow. kłobuckim. To kolejne miejsce, gdzie takie działania będą prowadzone za sprawą rządowego Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024.
Dwie ze złożonych ofert mieszczą się w kwocie 900 tysięcy zł, jaką Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia, a pozostałe nieznacznie ją przekroczyły. Najniższą kwotę, 873 300 zł, zaoferowała firma Gramar z Lublińca. Wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA dokona po sprawdzeniu ich pod kątem formalnym i merytorycznym. Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc. za przedłużenie jej o 4 lata). Wymagany minimalny okres gwarancji jakości dla tego zamówienia to 5 lat.

Zakres zadania
W ramach zadnia powstanie ponad 200-metrowy chodnik, zatoka autobusowa, kanał technologiczny i odwodnienie drogi. Zamontowany zostanie też podświetlony i wyniesiony nad drogę znak informujący o przejściu dla pieszych z pulsującą sygnalizacją ostrzegawczą i oświetlenie przejścia dla pieszych wraz z odcinkami przejściowymi. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich niezbędnych opracowań projektowych oraz uzyskania w imieniu i na rzecz GDDKiA dokumentów i zgód niezbędnych dla realizacji inwestycji. Następnie przeprowadzi roboty budowlane i uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji.

Termin realizacji inwestycji
Zadanie zostanie wykonane w czasie do 7 miesięcy od daty zawarcia umowy. Kompletna dokumentacja projektowa i wymagane decyzje, pozwolenia, opinie i inne dokumenty niezbędne do zrealizowania prac muszą zostać przekazane GDDKiA nie później niż do 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej
Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach PBDK.

Źródło finansowania
Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: GDDKiA w Katowicach

Skip to content