Będzie przebudowa kolejnego odcinka DK91

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła postępowanie przetargowe na przebudowę odcinka Zawada – Siedlec Duży. To piąty odcinek DK91, który zostanie gruntownie zmodernizowany. Przygotowywana jest dokumentacja dla trzech kolejnych fragmentów trasy.

Cel i zakres inwestycji
Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne. Zadanie przewiduje przebudowę jezdni drogi krajowej nr 91, o długości ponad 5,5 km. Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. W ramach inwestycji dostosowana zostanie konstrukcja drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowane skrzyżowania. Powstaną również ciągi piesze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Kryteria wyboru oraz termin składania ofert
Kryterium oceny ofert stanowią: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości (maksymalnie 40 proc. za przedłużenie jej o 5 lat). Na oferty GDDKiA czeka do 14 kwietnia 2023 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91
Na dwóch odcinkach DK91: Nowa Wieś – Zawada oraz Markowice – Brudzowice, o łącznej długości 10 km, trwają już roboty budowlane. Wartość tych inwestycji to ponad 132 mln zł. Dla kolejnych dwóch odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy, po otwarciu ofert w grudniu ubiegłego roku, trwa sprawdzenie złożonej dokumentacji przetargowej pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli nie wpłyną odwołania od rozstrzygnięć w przetargach, do podpisania umów mogłoby dojść na przełomie I i II kwartału 2023 r. Na pozostałych trzech odcinkach trwa wykonywanie dokumentacji projektowej. Całość przebudowy tego ponad 40-kilometrowego odcinka powinna się zakończyć w 2026 r.

Przebudowa DK91 Nowa Wieś – Zawada
Wykonawcą przebudowy tego niemal 5-kilometrowego odcinka DK91, o wartości ponad 63 mln zł, jest konsorcjum, w skład którego weszły firma Bitum (lider) oraz Drog-Bud, OLS, HUCZ, Domax Arkadiusz Mika, Larix (partnerzy). Podpisanie umowy na roboty nastąpiło we wrześniu 2021 r., z pierwotnym terminem zakończenia prac przypadającym na listopad 2022 r. W trakcie wykonywania robót wykonawca musiał wykonać nieprzewidziane w umowie dodatkowe prace, związane z rozbiórką przepustów, kostki klinkierowej, elementów betonowych i kamiennych oraz wzmocnieniem podłoża gruntowego. Po uwzględnieniu tych czynników, termin realizacji robót zostanie wydłużony do czerwca 2023 r. W 2022 r. realizowano roboty na pięciu zamkniętych odcinkach drogi (naprzemiennie na jezdni lewej i prawej), na których wykonano m.in. przebudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia drogowego. Przebudowano sieci wodociągowe. Wykonano również nową konstrukcję drogi. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 50 proc., w tym dla robót drogowych 40 proc., mostowych 50 proc. a branżowych 70 proc.

Przebudowa DK91 Markowice – Brudzowice
Umowę za ponad 69 mln zł na roboty dla tego ponad 5-kilometrowego odcinka GDDKiA w Katowicach podpisała 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI SOPOT oraz SP Sine Midas Stroy (partnerzy). Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Częstochowy, natomiast na jezdni sąsiedniej prowadzone są prace budowlane. Przebudowywane są przepusty, budowana jest kanalizacja deszczowa, poszerzane nasypy, wykonywana stabilizacja podłoża oraz warstwa mrozoochronna. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 16 proc., w tym dla robót drogowych 9 proc., mostowych 27 proc., branżowych 53 proc. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych wykonawca złożył roszczenia terminowe. To, czy czas realizacji tej inwestycji zostanie wydłużony, będzie wiadomo dopiero po rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawcy.

W przygotowaniu:

​​​​​​​Przebudowa DK91 Koziegłowy – Markowice
Umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości 5,3 km GDDKiA w Katowicach podpisała w marcu 2018 r. Przed zakończeniem prac projektowych niezbędne jest wprowadzenie korekt do projektu organizacji ruchu, kosztorysu inwestorskiego oraz Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych. Przewiduje się, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w IV kwartale 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji. Planuje się, że wniosek o wydanie pozwolenia na budowę zostanie złożony w pierwszej połowie marca bieżącego roku.

Rozbudowa DK91 Brudzowice – Siewierz
Trwa opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego. Umowę na zaprojektowanie rozbudowy odcinaka na długości ok. 5.3 km GDDKiA w Katowicach podpisała w grudniu 2018 r. Planuje się, że zakończenie prac projektowych powinno nastąpić w II połowie 2023 r. Przewiduje się, że do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane mogłoby dojść w drugim kwartale 2024 r., po wcześniejszym uzyskaniu decyzji ZRID.

Przebudowa DK91 Siewierz – Podwarpie
Umowa na zaprojektowanie przebudowy odcinka o długości ok. 7 km została zawarta w marcu 2018 r. Prace projektowe na przedmiotowym odcinku zostały już zakończone i obecnie GDDKiA w Katowicach przygotowuje się do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Planuje się, że wniosek o uzyskanie decyzji PNB zostanie złożony w pierwszej połowie marca bieżącego roku. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zaplanowano na IV kw. br. po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę i uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji.

Realizacja tych trzech zadań przypadłaby na lata 2024-2026.

źródło: GDDKiA w Katowicach

Skip to content