Będzie przebudowa kolejnych 9 km DK91

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach ogłosiła przetargi na przebudowę drogi krajowej nr 91 Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne.

Zadanie przewiduje przebudowę dwóch jezdni drogi krajowej, obejmującej odcinek o łącznej długości prawie 9 km (w tym 4,6 km odcinek Częstochowa – Nowa Wieś oraz 4,4 km odcinek Siedlec Duży – Koziegłowy). W ramach inwestycji dostosowana zostanie konstrukcja drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudowane skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Powstaną również ciągi piesze i pieszo-rowerowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Zakres inwestycji
W ramach zadania przebudowana zostanie jezdnia drogi krajowej oraz odcinki wlotowe dróg krzyżujących. Inwestycja zakłada również budowę i przebudowę ciągów pieszych, przebudowę istniejących zatok autobusowych, budowę zatok do kontroli pojazdów oraz odtworzenie istniejących zjazdów. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie wykonanie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym budowa oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Termin realizacji inwestycji
GDDKiA wymaga, aby roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w czasie od 13 do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy (zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert). Do czasu realizacji nie będzie się wliczał okres zimowy (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T
To kolejne dwie inwestycje realizowane w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T. Wcześniej, 1 października 2021 r. podpisana została umowa na przebudowę drogi krajowej nr 91 pomiędzy miejscowościami Nowa Wieś i Zawada o wartości ponad 63 mln zł, a 19 stycznia 2022 r. pomiędzy miejscowościami Markowice i Brudzowicami za kwotę 69 mln zł.

Czym jest TEN-T
Transeuropejska sieć transportowa TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych. W skład transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T wchodzą szlaki drogowe, kolejowe, lotnicze, morskie oraz rzeczne stanowiące najważniejsze połączenia z punktu widzenia rozwoju Unii Europejskiej, a także punktowe elementy infrastruktury w postaci portów morskich, lotniczych, śródlądowych i terminali drogowo-kolejowych. Ponadto jej integralnym składnikiem są również inteligentne systemy transportowe, których wdrażanie przyczynia się do poprawy przepustowości sieci, bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez transport.
Celem rozwijania sieci TEN-T jest zapewnienie spójności terytorialnej UE i usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów. Efektywnie funkcjonujący w ramach Unii system transportowy ma przyczyniać się do poprawy działania jednolitego rynku wewnętrznego, stymulować wzrost gospodarczy regionu, a także podnosić konkurencyjność poszczególnych państw członkowskich i całej UE w skali globalnej.
Celem polityki Unii Europejskiej w kontekście rozwoju sieci TEN-T jest stworzenie spójnej i interoperacyjnej, multimodalnej sieci transportowej o ujednoliconych, wysokich parametrach technicznych w ramach całej UE.

źródło: GDDKiA w Katowicach

źródło: GDDKiA w Katowicach
Skip to content