Czas niezwykły – wystawa fotografii w Żarkach

“Czas nie­zwy­kły. Ob­rzę­do­wość do­rocz­na na Gór­nym Ślą­sku” to tytuł bez­płat­nej wy­sta­wy fo­to­gra­fii w Sta­rym Mły­nie w Żar­kach, która prezentowana tam będzie w ter­mi­nie 16.01. – 14.04.2023.
Wy­sta­wa fo­to­gra­fii ilu­stru­je wy­bra­ne zwy­cza­je i ob­rzę­dy, prak­ty­ko­wa­ne w tej czę­ści hi­sto­rycz­nej ziemi gór­no­ślą­skiej, która leży obec­nie w gra­ni­cach administracyjnych wo­je­wódz­twa ślą­skie­go i opol­skie­go. Eks­po­zy­cja pre­zen­tu­je współ­cze­sne i ar­chi­wal­ne zdję­cia, pro­mu­ją­ce bo­gac­two kul­tu­ro­we tego te­re­nu. Wy­sta­wa jest po­kło­siem et­no­gra­ficz­nych badań te­re­no­wych i do­ku­men­ta­cji fo­to­gra­ficz­nej, które zo­sta­ły pod­ję­te w pro­jek­cie Mapa Ob­rzę­do­wa Gór­ne­go Ślą­ska.
Eks­po­zy­cja do Żarek zo­sta­ła wy­po­ży­czo­na dzię­ki uprzej­mo­ści In­sty­tu­tu Myśli Pol­skiej im. Woj­cie­cha Kor­fan­te­go w Ka­to­wi­cach.

źródło: MDR w Żarkach

Skip to content