Gmina Mstów stawia na ekologię

Gmina Mstów ogłosiła nabór Uczestników do udziału w Projekcie dot. dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mstów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowana realizacja Projektu nastąpi jedynie po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy przez Gminę Mstów z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO).
Gmina Mstów planuje ubiegać się o dofinansowanie Projektu polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wartość dofinansowania ok. 85% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny Uczestnika wynosi ok. 15% kosztów kwalifikowanych oraz podatek VAT (stawka: 8% lub 23% od wkładu własnego). Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Mstów w terminie od dnia 02.02.2018 r. do 20.02.2018 r.

Informacje ogólne:
Instalacja fotowoltaiczna (o średniej mocy ok. 3 – 5 kW) służy do produkcji energii elektrycznej z energii odnawialnej (słonecznej) wykorzystywanej na potrzeby budynku mieszkalnego.
Roczna ilość wyprodukowanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wynosi ok. 980 kWh z 1 kW zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,

Wymagane dokumenty:
Wniosek – zawierający ankietę i deklarację uczestnictwa w Projekcie.

Wniosek może złożyć:
– osoba fizyczna dla budynku mieszkalnego, w którym energia elektryczna wykorzystywana jest wyłącznie na cele socjalno-bytowe mieszkańców (z wyłączeniem prowadzenia działalności gospodarczej),
– osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do budynku zlokalizowanego w granicach Gminy Mstów.

O zakwalifikowaniu budynku do Projektu decyduje kolejność złożonych wniosków, po spełnieniu następujących warunków:
1. Budynek mieszkalny, na potrzeby którego będzie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna, musi:
a. być zlokalizowany na terenie Gminy Mstów,
b. posiadać warunki techniczne umożliwiające instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku
mieszkalnego lub pomocniczego, względnie gdy takiej możliwości nie ma (np. konstrukcja dachu
niestabilna, o zbyt małej powierzchni) na niezacienionej działce.
Nie dopuszcza się montażu instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków pokrytych materiałem zawierającym azbest. Właściciele takich budynków mogą brać udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem instalacji fotowoltaicznej na własny koszt wymienią zgodnie z obowiązującymi przepisami pokrycie dachowe zawierające azbest,
c. być zgłoszony do użytkowania.
2. Posiadać uregulowany stan prawny nieruchomości, na której położony jest budynek.
3. Nie posiadać jakichkolwiek nieuregulowanych, a wymaganych zobowiązań właściciela / współwłaścicieli budynku wobec Gminy Mstów oraz jej jednostek podległych, a w szczególności zobowiązań podatkowych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z tytułu podatków i opłat lokalnych – wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną nie może być wykorzystywana na cele działalności gospodarczej.

Lista podstawowa i rezerwowa Uczestników Projektu:
Lista Uczestników Projektu, z którymi zostaną podpisane umowy przedwstępne, a po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – umowy przyrzeczone, będzie umieszczona na stronie www.mstow.pl, tablicy ogłoszeń budynku Urzędu Gminy Mstów wraz z listą rezerwową.

Ostateczna ilość instalacji w ramach zakwalifikowanych do Projektu uzależniona będzie od wartości złożonego wniosku o dofinansowanie i wartości pozyskanego dofinansowania ze środków UE.

Szacunkowe koszty dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych w zależności od mocy i lokalizacji wynoszą:
Lokalizacja paneli na dachu:
– o mocy 3,0 kW: 16 900,00 zł
– o mocy 4,0 kW: 20 800,00 zł
– o mocy 5,0 kW: 26 000,00 zł

Lokalizacja paneli na gruncie:
– o mocy 3,0 kW: 18 100,00 zł
– o mocy 4,0 kW: 22 400,00 zł
– o mocy 5,0 kW: 27 800,00 zł
Do kosztów każdego zestawu należy doliczyć podatek VAT (8% w przypadku montażu na budynku mieszkalnym lub 23% – montaż na gruncie, budynku gospodarczym).

* Rodzaj zestawu dla każdego budynku zostanie ustalony podczas inwentaryzacji wykonywanej przez firmę projektową działającą na zlecenie Gminy Mstów.

* Ostateczny koszt zostanie określony po wyborze wykonawcy inwestycji oraz po wykonaniu szczegółowego kosztorysu.

* Wkład własny Uczestników Projektu zostanie określony w umowie przedwstępnej, a następnie zaktualizowany po wyborze wykonawcy inwestycji – w umowie przyrzeczonej.

* Jednocześnie Uczestnik Projektu zobowiązany jest pokryć koszt inwentaryzacji budynku w wysokości do 80,00 zł brutto (niezależnie od jej wyniku) – na podstawie zawiadomienia o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie.

* Do momentu wyboru Projektu do dofinansowania oraz podpisania umowy z Instytucją Zarządzającą RPO mieszkańcy nie będą ponosili żadnych innych wydatków związanych z przygotowaniem, czy realizacją Projektu.
Wszystkie informacje nt. Projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej Gminy Mstów www.mstow.pl

Skip to content