IV Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”

31 maja w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem, podobnie jak w poprzednich edycjach, objęła Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska.
Tegoroczna edycja została przeprowadzona w formie zdalnej na platformie Microsoft TEAMS. Organizacji tego przedsięwzięcia po raz kolejny podjęli się wspólnie: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie oraz Gmina Mstów. Koordynatorem konkursu od początku jest Justyna Klimczak. Natomiast ze strony Gminy Mstów działania te koordynował osobiście Wójt Tomasz Gęsiarz.
Partnerzy Konkursu:
– Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska,
– Starostwo Powiatowe w Częstochowie,
– Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie,
– Śląski Odział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
– Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
– Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
– Komenda Miejska Policji w Częstochowie,
– Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,
– Delegatura w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach,
– Radna Gminy Mstów Monika Pardela,
– Radny Gminy Mstów Patryk Woźnica,
– Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,
– Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie,
– Cementownia Rudniki CEMEX,
– Wolontariat SP Mstów.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z kl. IV- VIII. Jego podstawowe cele to:
– rozpowszechnianie i podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– kształtowanie postaw uczniów w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, w tym odpowiednie reagowanie i zachowanie się w czasie pożaru,
– kształtowanie postaw bezpiecznego wypoczynku i zachowania się nad wodą,
– zapobieganie wypadkom poprzez upowszechnianie zasad bezpieczeństwa,
– popularyzacja zagadnień związanych z ochroną zdrowia,
– przestrzeganie zasad ruchu drogowego i propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze,
– kształtowanie czynnych postaw prospołecznych,
– rozwijanie zdolności organizatorskich i komunikacyjnych oraz umiejętności przywódczych,
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
– zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy,
– rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.
Do udziału zgłosiło się 135 uczestników z 45 szkół, z terenu powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego i pszczyńskiego oraz miast Częstochowy i Katowic. Uroczystego otwarcia dokonali: Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Mstowie Teresa Nowakowska i Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.
Organizatorów cieszy tak ogromne zainteresowanie konkursem. Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy. Niejednokrotnie o wyższym miejscu decydowała różnica zaledwie jednego punktu.
Konkurs składał się z trzech części. Pierwsza to test zawierający pytania jednokrotnego wyboru. Drugą część stanowiły pytania wymagające od uczestników dłuższej odpowiedzi, które odnosiły się do konkretnych umiejętności ratowniczych. W tej części sprawdzana była również znajomość znaków drogowych. Zarówno pierwszą, jak i drugą część, przeprowadzono z wykorzystaniem aplikacji Testportal. Natomiast trzecia część to już losowo wybrane pytania krótkiej odpowiedzi. W tej części uczniowie udzielali odpowiedzi ustnie.
Na wszystkich etapach konkursu uczestnicy pracowali zespołowo. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie pytań byli przedstawiciele: Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, CS PSP w Częstochowie, Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Przerwy pomiędzy poszczególnymi etapami konkursu wypełnione były zabawą, również w formie zdalnej. Organizatorzy zaplanowali przeprowadzenie kilku krótkich pozakonkursowych „Kahootów”. Uczestnicy konkursu mogli wejść w interakcje, co z pewnością spotęgowało wolę rywalizacji i podkręciło temperaturę całego spotkania. Ponadto zwycięzcy poszczególnych rozdań mieli okazję do zdobycia wielu atrakcyjnych nagród. Jednak to nie był koniec niespodzianek. Dzięki ogromnej hojności Partnerów konkursu każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy, zawierający liczne logowane gadżety. Z uwagi na termin konkursu przypadający w przeddzień Dnia Dziecka tegoroczna edycja, poza propagowaniem wiedzy o bezpieczeństwie, miała również stać się okazją do radosnej zabawy.

Zmaganiom drużyn bacznie przyglądała się wieloosobowa komisja konkursowa, której pracami przewodniczył mł. bryg. mgr Kamil Dzwonnik Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Częstochowie. Ponadto w składzie komisji byli również:
– Jolanta Ociepka Starszy Wizytator z Delegatury w Częstochowie KO w Katowicach,
– Aleksandra Krawczyk, Nauczyciel-konsultant RODN „WOM” w Częstochowie,
– Radosław Foryś, Koordynator Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach,
– Mariusz Knopek, Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach,
– st. kpt. mgr inż. Piotr Knysak, dowódca JRG 3 w Częstochowie,
– st. kpt. Mariusz Basiak z CS PSP w Częstochowie,
– kpt. Wojciech Lubczyk z CS PSP w Częstochowie,
– asp. Marek Wróbel, Zastępca Dyżurnego Operacyjnego SKKM w Częstochowie,
– Paweł Rybak, ratownik ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie,
– mł. asp. Kamil Sowiński z Wydziału Prewencji KM Policji w Częstochowie,
– mł. asp. Karol Chereźniak z Wydziału Prewencji KM Policji w Częstochowie.

Ostateczna klasyfikacja medalowa:
I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach (opiekun Magdalena Tyszko-Warzecha)
II miejsce: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej (opiekun Mariola Żurakowska)
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku (opiekunowie: Izabela Śledziona, Magdalena Klecha-Jabłońska)

Mstowską szkołę reprezentowali Wolontariusze: JULIA DĄBROWSKA, PAULINA WÓJCIK i WIKTOR ZWOLSKI (opiekunowie: Aleksandra Bekus, Justyna Klimczak).

Zwycięzcy obdarowani zostali nagrodami, które ufundowali m.in.: Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska, Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie Włodzimierz Mogiła, Radna Gminy Mstów Monika Pardela, Komendant CS PSP w Częstochowie st. bryg. mgr Piotr Placek, Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Tomasz Matyszczak, Dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach Tomasz Michalczyk, Prezes Zarządu OSP przy CS PSP w Częstochowie st. kpt. Mariusz Basiak, Dyrektor Cementowni Rudniki CEMEX Piotr Bąbelewski oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego w Częstochowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Piotr Dobosz.
Po zakończeniu rywalizacji konkursowych miało miejsce uroczyste podsumowanie.

Szkoły biorące udział w konkursie:
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa nr 22 im. Gabriela Narutowicza w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa nr 27 w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa im. Mt. Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek
– Szkoła Podstawowa nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego w Katowicach
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Kłobucku
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Lublińcu
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borze Zajacińskim
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Lgocie
– Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Zespole Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie
– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie
– Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku
– Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Janowie
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
– Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach
– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie
– Szkoła Podstawowa w Kusiętach
– Szkoła Podstawowa im. Stanisława Kostki w Lgoczance
– Szkoła Podstawowa im. Henryka Drzazgi w Lgocie Małej
– Szkoła Podstawowa w Ludwinowie
– Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Lusławicach
– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Łojkach
– Szkoła Podstawowa w Mokrzeszy
– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie
– Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach
– Szkoła Podstawowa w Piasku
– Szkoła Podstawowa im. Józefa Weszki w Rudołtowicach
– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie
– Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Złochowicach
– Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach
– Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Jaskrowie
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kochcicach
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koszęcinie
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lelowie
– Zespół- Szkolno-Przedszkolny w Lubojnie
– Zespół Szkolno- Przedszkolny w Małusach Wielkich
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyrowie
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawadzie

Organizatorzy są pod wrażeniem liczby szkół biorących udział w konkursie. Są przekonani, że powodem tego jest wpisanie konkursu do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 (poz. 239). Mają świadomość, że atrakcyjne nagrody, upominki i gadżety też stanowią doskonałą zachętę dla uczniów. Nauczyciele już planują przeprowadzenie przyszłorocznej jubileuszowej edycji konkursu o randze wojewódzkiej.
Tradycyjnie organizatorzy konkursu mogli liczyć na nieocenioną pomoc Nauczycieli oraz Wolontariuszy.
Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Mstowie: Monika Jackowska, Anna Kloczkowska, Anna Kluźniak, Justyna Dawid, Aneta Pałczyńska, Ewelina Dąbrowska, Tomasz Derda, Monika Łukasiewicz, Aleksandra Bekus i Patrycja Ciastko.
Nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaskrowie: Iwona Sieradzka.
Wolontariusze zaangażowani w organizację konkursu: Wiktoria Chaładaj, Oliwia Cierpiałowska, Zofia Cierpica, Wiktoria Gołdy, Natalia Kapica, Kacper Łapucha, Oliwia Piasecka, Nikola Różycka, Magdalena Winiarek, Aleksandra Witczak, Aleksander Woźnica i Weronika Żak.
Zdjęcia: Adriana Olech
Patronat medialny: TVP Katowice, TV Orion, Polskie Radio Katowice, Radio Fiat, Twoja Polska Stacja, Radio Jura, czestochowskie24.pl, Gazeta Częstochowska oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Informację przygotowała: Justyna Klimczak- koordynator konkursu „Jestem bezpieczny”

Galeria: IV Powiatowy Konkurs Wiedzy i Umiejętności „Jestem bezpieczny”, fot. Adriana Olech

Skip to content