Nowy rok szkolny w woj. śląskim rozpocznie w ok. 530 tys. uczniów i słuchaczy szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia oraz szkół policealnych, a także ok. 160 000 przedszkolaków. Będzie to kolejny rok wdrażania reformy edukacji.

Rozpoczynają działalność 4-letnie licea ogólnokształcące i 5-letnie technika, w których podejmie naukę pierwszy rocznik absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Natomiast po raz ostatni przeprowadzany był nabór do klas pierwszych 3-letnich liceów ogólnokształcących i 4-letnich techników dla absolwentów gimnazjów. Zarówno w liceach, technikach, jak i w branżowych szkołach I stopnia uczniowie będą uczyć się w odrębnych oddziałach, wg innych podstaw programowych. Szkoły są przygotowane na wdrożenie reformy w szkołach ponadpodstawowych.

Sytuacja kadrowa

Ruch kadrowy w szkołach to sytuacja powtarzająca się co roku w okresie maj – sierpień. Umowy o pracę zawierane są niemal w każdym przypadku od 1 września, natomiast rozwiązywane – z dniem 31 sierpnia. Oferty pracy publikowane na stronie Kuratorium to wykonanie przepisów ustawowych wynikających z ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
Od 2017 r. na mocy art. 224 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli. Informacje o wolnych miejscach pracy kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

W okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:
1)nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny, nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego, oraz nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny;
2)nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy w związku z wygaszeniem gimnazjum.

Jak wynika z powyższego, dyrektorzy publicznych szkół prowadzonych przez samorząd terytorialny mają obowiązek informowania kuratora oświaty o każdym przypadku posiadania wolnego miejsca pracy. W bazie ofert są informacje o wolnych miejscach od 1 godziny do kilku etatów. Zamieszczona na stronie Kuratorium informacja o wolnym stanowisku nie oznacza automatycznie, że dyrektor poszukuje nauczyciela, choć oczywiście taka sytuacja też ma miejsce. Może okazać się, że dyrektor ma kandydatów do pracy, ale nie są tą nauczyciele, którzy mają pierwszeństwo w zatrudnieniu. Kuratorium Oświaty w Katowicach przeprowadziło w dniach 28 – 29 sierpnia weryfikację 150 ofert pracy znajdujących się na stronie Kuratorium. Po weryfikacji okazało się, że aktualnych jest jedynie 26 ofert, z czego 20 to wolne miejsca pracy dla nauczycieli przedszkoli. Jeśli do dyrektora nie zgłosi się nauczyciel poszukujący pracy, dyrektor może rozdysponować godziny między zatrudnionych nauczycieli. Zgodnie z art. 35 Karty nauczyciela: W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Remonty w szkołach

W wielu szkołach w czasie wakacji – podobnie jak w latach ubiegłych – trwały remonty, prace konserwatorskie, których zakres był różnych: od termomodernizacji do malowania pomieszczeń szkolnych. W większości przedszkoli i szkół remonty zakończyły się, są jednak i takie, w których prace będą trwały jeszcze po rozpoczęciu zajęć. Należy pamiętać, że w przypadku konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych w czasie funkcjonowania szkoły lub placówki prace te organizuje się w sposób nienarażający osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

Informacje statystyczne:

Przedszkola 1558
Szkoły podstawowe 1446
Branżowe szkoły I stopnia 217
Licea ogólnokształcące dla młodzieży 284
Technika 235
Szkoły specjalne przysposabiające do pracy 47
Licea ogólnokształcące dla dorosłych 171
Szkoły policealne 371

źródło: informacja prasowa/Kuratorium Oświaty w Katowicach

foto źródło: katowice.ipn.gov.pl

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content