PUP w Radomsku: nabór wniosków o refundację kosztów zatrudnienia

pup

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku po raz kolejny będzie przyjmował od pracodawców wnioski o refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz o zorganizowanie staży. Wnioski będzie można składać w dniach od 4 do 13 maja br.

Na stronie internetowej Urzędu Pracy czytamy:

Pracodawca lub przedsiębiorca może uzyskać refundację przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie na każdą skierowaną osobę bezrobotną. Warunkiem uzyskania refundacji jest zatrudnienie skierowanej osoby bezrobotnej na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad organizacji staży przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, w roku 2016 będzie kierował osoby bezrobotne na staż na okres 6 miesięcy.

Planowane staże realizowane będą w ramach:
1. Środków Funduszu Pracy
W ramach tych środków do odbywania stażu mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, u których ustalona ścieżka przewiduje wsparcie w postaci stażu, w tym osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
• osoby do 30 roku życia,
• osoby bezrobotne długotrwale,
• osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia,
• osoby bezrobotne korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
• osoby bezrobotne posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
• osoby bezrobotne niepełnosprawne.

 1. Programu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój) – dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).
  Do udziału w stażu w ramach tego programu mogą być skierowane osoby bezrobotne, które spełniają następujące warunki:
  • są osobami w wieku 18-29 lat,
  • są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy);
  • nie szkolą się tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy (nie mogły brać udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Ponadto w przypadku osób do 25 roku życia wsparcie udzielone będzie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji, natomiast w odniesieniu do osób powyżej 25 roku życia – w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

 1. Programu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (II)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – dla osób po 29 roku życia (które ukończyły 30 lat), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  • osoby po 50 roku życia;
  • kobiety;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby o niskich kwalifikacjach – są to osoby posiadające wykształcenie do 3 poziomu Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia (ISCED) tj. do wykształcenia średniego obejmującego liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie;
  • osoby długotrwale bezrobotne- osoby, które nie były zatrudnione, nie prowadziły działalności gospodarczej, nie wykonywały innej pracy zarobkowej oraz nie studiowały w trybie stacjonarnym w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

Ważne! Należy pamiętać, iż przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od jej profilu pomocy, który zostanie ustalony w wyniku analizy sytuacji i szans na rynku pracy oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradca klienta w urzędzie.

Wnioski o zorganizowanie staży oraz refundację kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia przyjmowane będą w biurze podawczym urzędu znajdującym się na sali obsługi klientów. Regulaminy oraz wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w PUP w Radomsku ( pok. nr 14 i 11) oraz pod nr tel. 44 683 73 56 do 58.

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content