Radomsko: trwają przygotowania do wymiany wysokoemisyjnych źródeł ciepła

Trwa realizacja projektu “Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Radomsko” w ramach „Programu ograniczania niskiej emisji” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Okres wdrażania Programu obejmuje lata 2017-2018.

Łączna kwota dofinansowania uzyskana przez Miasto Radomsko z WFOŚiGW wyniesie do wysokości 2 521 501, 00 zł. Wysokość przydzielonych środków została wyliczona przez WFOŚiGW w Łodzi na podstawie informacji zawartych w deklaracjach złożonych przez każdego Uczestnika Programu.

Środki wypłacane będą na podstawie przedłożonych faktur (zakup, montaż, modernizacja itp.). Data faktury musi być późniejsza, niż data z którą Uczestnik podpisze umowę z Urzędem Miasta Radomsko. Okres trwałości zadania wynosi 5 lat.  W czasie tego okresu wymagane jest użytkowanie zadeklarowanego źródła ciepła, jak również paliwa.

Dofinansowanie w ramach programu mogą otrzymać przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji, w szczególności:

1. Likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

W przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi muszą one spełniać następujące warunki:
a) posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
b) posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85% i spełniać wymagania: klasy 5 – dla źródeł opalanych paliwami stałymi oddanych do użytkowania po 01.01.2016;
c) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie.

W przypadku likwidacji kotłowni indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

2. Podłączenie istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do sieci ciepłowniczej, wykonanie węzła cieplnego oraz wykonanie lub modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

W chwili demontażu starego pieca i montażu nowego źródła ciepła Uczestnik Programu zobowiązany jest powiadomić o tej czynności Urząd Miasta Radomska w celu protokolarnego odbioru prac.

Należy pamiętać, że od otrzymanej kwoty dofinansowania Uczestnik Programu musi odprowadzić podatek dochodowy.

Informacja UM Radomska