Wybrano wykonawcę rozbudowy dwóch odcinków DK46

W obu przetargach najkorzystniejsze oferty złożyła firma Adac-Lewar. Rozbudowę trasy pomiędzy Lelowem i Nakłem wyceniła na prawie 51 mln zł, a odcinka Janów – Lgoczanka na ponad 53 mln zł. Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru ofert, do podpisania umów mogłoby dojść w czerwcu br. Tym samym w realizacji znalazłoby się prawie 15 km DK46.

Cel
Odcinki realizacyjne o łącznej długości prawie 15 km położone są we wschodniej części DK46 w województwie śląskim. Ta część, o długość ponad 49 km, stanowi ważne połączenie w ruchu pomiędzy DK91 w Częstochowie i DK78 w kierunku województwa świętokrzyskiego. Głównym celem inwestycji jest rozbudowa istniejącej drogi krajowej dla uzyskania poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego oraz poniesienia komfortu komunikacyjnego. Droga zostanie przebudowana, a jej konstrukcja dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Przebudowane będą także skrzyżowania z drogami poprzecznymi, zatoki autobusowe, a w ramach inwestycji powstaną też chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, oświetlenie drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakres inwestycji
W ramach rozbudowy odcinka Janów – Lgoczanka, o długości 6,9 km, przebudowane zostaną dwa skrzyżowania. Pierwsze na przecięciu z drogą gminną do miejscowości Hucisko, Góry Gorzkowskie, a drugie z drogą powiatową Bystrzanowice – Mzurów – Niegowa. Wybudowanych lub przebudowanych zostanie łącznie sześć zatok autobusowych oraz dwa miejsca kontroli pojazdów. Wyznaczonych będzie także osiem przejść dla pieszych – w tym dwa z przejazdem dla rowerów, a także oświetlenie drogowe. W celu usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom drogi zostaną wykonane ciągi piesze, pieszo-rowerowe lub rowerowe o łącznej długości prawie 10 km.
Natomiast rozbudowa odcinka Lelów-Nakło, o długości 7,7 km, obejmie przebudowę dziewięciu skrzyżowań. Jedno z nich powstanie jako skrzyżowanie z ruchem okrężnym. Wybudowanych lub przebudowanych zostanie łącznie osiem zatok autobusowych oraz jedno miejsce kontroli pojazdów, a także osiem przejść dla pieszych. W celu usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa niechronionym użytkownikom drogi zostaną wykonane ciągi piesze, pieszo-rowerowe lub rowerowe o łącznej długości prawie 9 km.

Termin realizacji inwestycji
Wykonawca zgodnie z kryterium pozacenowym zaoferował skrócenie czasu realizacji inwestycji o miesiąc, tym samy deklarując wykonanie inwestycji w 12 miesięcy, liczonych od daty podpisania umowy (bez okresów zimowych liczonych od 16 grudnia do 15 marca). Jeśli nie będzie odwołań od wyboru, a umowy zostaną podpisane w czerwcu br., to rozbudowa zakończy się pod koniec 2024 r.

Parametry drogi
– Klasa drogi – GP (główna ruchu przyspieszonego)
– Przekrój – 1×2
– Szerokość pasa drogi – zmienna od 15 do 30 m
– Szerokość pasów ruchu – 3,5 m
– Nośność – 11,5 t/oś

Źródło finansowania
Inwestycja jest przewidziana do finansowania ze środków budżetowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

źródło: GDDKiA w Katowicach

Skip to content