MOPS: zmiana progów dochodowych upoważniających do pobierania świadczeń

kalkulator

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października rosną kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej i wysokość świadczeń. 

Co trzy lata odbywa się weryfikacja progów dochodowych uprawniających do pomocy społecznej i wysokości samych świadczeń. W trakcie tegorocznej weryfikacji rząd zdecydował o podniesieniu kryteriów i świadczeń. Podwyżka wejdzie w życie od 1 października.

Co się zmieni?
Kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej wzrośnie:
–  o 92 zł do 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
–  o 58 zł do 514 zł dla osoby w rodzinie
Dzięki tej zmianie, więcej potrzebujących osób uzyska dostęp do świadczeń.

Podwyższone zostaną także same świadczenia:
– maksymalna kwota zasiłku stałego zwiększy się z 529 zł na 604 zł;
– wartość dochodu miesięcznego z 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł na 288 zł;
– pomoc pieniężna na usamodzielnienie się, kontynuowanie nauki i do zagospodarowania w formie rzeczowej wzrośnie z 1 647 zł na 1 722 zł;
– świadczenie na utrzymanie i pokrycie wydatków na naukę języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy wzrośnie z 1 260 zł do 1 335 zł;

Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w  sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna,
od 1 listopada w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 (trwającym od 1 listopada 2015 roku do 31 października 2016 r.) wzrosną o 100 zł w stosunku do obecnie obowiązujących progów dochodowych, kryteria dochodowe uprawniające do pobierania świadczeń rodzinnych.
Obowiązujące dotychczas w okresie zasiłkowym 2014/2015 kryterium dochodowe w wysokości 574,00 zł netto na osobę w rodzinie, wzrasta do kwoty 674,00 zł.
W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym ta kwota wzrośnie z 664,00 zł do 764,00 zł.

Nie ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszące obecnie 1 922 zł na osobę.

Ulegają zmianie także kwoty niektórych świadczeń wypłacanych w nowym okresie zasiłkowym 2015/2016 – szczegółowe informacje podajemy poniżej.
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia będzie wypłacany w wysokości 89,00 zł miesięcznie,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia w wysokości 118,00 zł miesięcznie,
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia w wysokości 129,00 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 370,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 265 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 530,00 zł miesięcznie na wszystkie dzieci,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 90 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, w wysokości 80 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia, w wysokości 100 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 105,00 zł miesięcznie,
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości 63,00 zł miesięcznie.
Ponadto informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przyjmowane są przez Zespół ds. Obsługi Klienta przy ul. Nowowiejskiego 26 w Częstochowie w poniedziałki, środy w godz. od 7.30 do 15.30, we wtorki i czwartki od 7.30 do 18.00 oraz w piątki od 7.30 do 15.00.
Druki przyjmowane są także w punkcie przyjmowania wniosków przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie pok. 30 (parter), od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.30. Punkt będzie czynny do 30 października 2015 roku.

źródło: MOPS Częstochowa