Z nową pracą w lepszą przyszłość

Trwa nabór pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach projektu „Z nową pracą w lepszą przyszłość”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób zamieszkałych na terenie Częstochowy i powiatu. Do pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników i uczestniczek projektu zostaną skierowani na okres 5 miesięcy stażyści i stażystki – w wymiarze czasu pracy 160 godzin w miesiącu. Pracodawca nie będzie ponosił kosztów. Stypendium z tytułu odbywania stażu wypłaca realizator projektu, on także pokrywa koszty jego organizacji. Pracodawca otrzyma również refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna lub opiekunki stażu zawodowego.
W projekcie uczestniczyć będzie 150 osób bezrobotnych (w tym 90 kobiet) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, mianowicie osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. W ramach projektu zaplanowano m. in. doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia/kursy przygotowujące do egzaminów certyfikowanych oraz podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, szkolenia/kursy IT, treningi interpersonalne, warsztaty i staże zawodowe.
Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronach internetowych Fundacji dla Rozwoju prowadzącej projekt.

ZD