Konkurs fotograficzny – Dołącz Do Rodziny!

Konkurs_foto6

Rodzina Bachów to ponad 50 znanych muzyków i kilku bardzo ważnych kompozytorów, na
których czele stoi Jan Sebastian Bach. Kształtowali oni muzykę, mając na nią ogromny wpływ. Do dziś korzystamy z ich dorobku.
Pokaż, że doceniasz ich wkład w muzykę. Weź udział w konkursie fotograficznym „Dołącz do
Rodziny” i zobacz swoją pracę w tygodniku Czestochowskie24!
Fotografie muszą w dowolny sposób nawiązywać do kampanii VI Festiwalu Muzycznego Rodziny
Bachów, z którą bezpośrednio łączy się hasło „Dołącz do rodziny” – wykorzystaj je w swoim
zdjęciu i wygrywaj nagrody, m.in. podwójne zaproszenia na wydarzenia festiwalowe, gadżety i
płyty CD!

Regulamin konkursu fotograficznego „Dołącz do Rodziny”

Organizator:

Stowarzyszenie Sympatyków „Collegium Cantorum”, Wilsona 10 lok. 12, 42-202 Częstochowa, Polska. nr KRS: 0000174271, REGON: 152140252, nr NIP: 949-18-79-100

Uczestnik:

1.Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która: A) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem pracowników i członków firmy Organizatora oraz członków ich rodzin, jak również innych osób biorących bezpośrednio lub pośrednio udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu; B) nie posiada wyższego wykształcenia w zakresie fotografiki; C) w okresie od 28 sierpnia do 18 września 2015 r. zgłosi fotografię konkursową, przesyłając ją na adres: dolaczdorodziny@gmail.com lub poprzez formularz na stronie www.dolaczdorodziny.pl

2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres dolaczdorodziny@gmail.com.

I CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28 sierpnia 2015 r. i trwa do dnia 18 września 2015 r. włącznie.

II KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

Fotografie nawiązujące do kampanii reklamowej VI Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów „Dołącz do Rodziny”

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.

3.2. Zgłoszenie fotografii wymaga podania następujących informacji o Uczestniku:

– tytuł pracy (fotografii),

– imię i nazwisko (oraz pseudonim),

– adres zamieszkania (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod, miejscowość),

– telefon kontaktowy,

– adres e-mail,

– data urodzenia.

3.4. Zgłoszenie powinno być kompletne. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie nadesłanego zgłoszenia.

3.5. Zgłoszenie zdjęcia konkursowego, tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż:

• Zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich;

• Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także podawanych do publicznej wiadomości na portalach internetowych, w wydawnictwach Organizatora, oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.6. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie jednocześnie udziela nieodpłatnej licencji niewyłącznej do swoich Fotografii na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych, ilościowych oraz terytorialnych na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; jednocześnie wyraża zgodę na wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabiania i adaptowania całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie (oraz publikowanie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania Uczestnika) w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem (tegorocznej i każdej następnej edycji), w wydawnictwach Organizatora, a także na stronach internetowych www.collegiumcantorum.com , www.bachfest.pl , www.czestochowskie24.pl oraz wykorzystywanie ich w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.

3.7. Uczestnik Konkursu, wysyłając formularz, oświadcza tym samym, że akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.

3.8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 (trzy) fotografie. Wszystkie fotografie powinny zostać zgłoszone jednocześnie ze skompletowanymi danymi do zgłoszenia.

3.9. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 7 MB. Uczestnik nagrodzonej pracy zobowiązuje się do przesłania na prośbę Organizatora zdjęcia w rozdzielczości pozwalającej na wydruk dobrej jakości na potrzeby wystawy konkursowej (min. 2000×3000 pikseli).

3.10. W przypadku zgłoszenia do Konkursu kilku identycznych zdjęć przez tego samego Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia identycznych zdjęć, które zostały zgłoszone jako kolejne.

3.11. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady, decyduje ocena Organizatora.

3.12. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały nigdzie opublikowane i nie wygrały żadnego innego Konkursu Fotograficznego.

3.13. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.

IV OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

4.1. Jury powołane przez Organizatora w składzie: Janusz Siadlak, Barbara Różańska oraz Helena Siadlak wyłoni laureatów Konkursu, którzy przesłali najciekawsze prace fotograficzne. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu jury w trakcie trwania Konkursu.

4.2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2015 r.

4.3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.

V NAGRODY W KONKURSIE

5.1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:

– Dwa podwójne zaproszenia na wszystkie wydarzenia Festiwalowe.

– Płyta CD z nagraniami Chóru Filharmonii Częstochowskiej Collegium Cantorum.

– Gadżety (długopisy, kubki – wybierane losowo) przekazane na rzecz konkursu przez Filharmonię Częstochowską im. Bronisława Hubermana. ul. Wilsona 16, Częstochowa.

– Wydrukowanie zwycięskiej fotografii wraz z imieniem i nazwiskiem autora w tygodniku Czestochowskie24.pl.

5.2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.

5.3. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty ogłoszenia wyników.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika formularza z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z przyczyn leżących po stronie administratora serwera.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia i ludzi zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Użytkownika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu oraz Uczestnika Głosowania.

6.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

6.5. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród ani nie udziela gwarancji jej jakości.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.bachfest.pl.

7.2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w pkt. 3.6.

7.3. Przesyłając zgłoszenie do Konkursu poprzez stronę www.dolaczdorodziny.pl lub bezpośrednio na adres e-mail dolaczdorodziny@gmail.com, Uczestnik potwierdza, że akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

7.4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i celach marketingowych Organizatora. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest Stowarzyszenie Sympatyków Collegium Cantorum z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wilsona 10/12. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do podanych danych osobowych oraz prawo zgłaszania wniosków w zakresie ich poprawiania lub żądania usunięcia danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu otrzymania nagrody w Konkursie.

7.5. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.