Zostań rodziną wspierającą

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zaprasza do współpracy osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych, czy też zagrożonych kryzysem.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem życiowym i wesprzeć inne rodziny. Zadaniem rodzin wspierających jest bowiem pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu społecznym. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci, prezentowany system wartości i wzorce funkcjonowania rodziny.
Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci i tworzenie dla niej siatki wsparcia społecznego. Należy przy tym pamiętać, że rodziny wspierające nie wykonują swoich działań zawodowo i nie otrzymują wynagrodzenia, a jedynie zwrot kosztów związanych z udzielaniem pomocy.
Rodzina wspierająca zajmuje się w szczególności:
– organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
– wypracowaniem nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
– pomocą dzieciom w nauce,
– udzielaniem wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego.

WAŻNE! Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach i prezentowanie modelu własnej rodziny jako wartego naśladowania.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
– ma stałe źródło utrzymania,
– ma pełnię władzy rodzicielskiej i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci
– nie posiada uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard i inne)
– członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
– złożyć wniosek w MOPS Częstochowa,
– udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
– uzyskać pozytywną opinię Kierownika Ośrodka,
– podpisać umowę, na podstawie której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (zakup biletu, art. szkolnych, wyjścia rekreacyjno – kulturowe etc.).

źródło: MOPS Częstochowa