Wojewoda śląski uchylił uchwałę dot. porządku na terenie miasta Częstochowy

18 stycznia Urząd marszałkowski w Katowicach wydał tzw. Rozstrzygnięcie nadzorcze, którym uchylił uchwałę Rady Miasta Częstochowy z dn. 2 grudnia 2021, dotyczącą ustanowienia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Częstochowy. Wojewoda śląski uznał tę uchwałę za niezgodną z prawem.

Samorządy są zobligowane do tworzenia regulaminów utrzymywania czystości przez ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996 roku. Ustawa ta obejmuje m.in. kwestie selektywnej zbiórki odpadów, sprzątania śniegu błota i lodu oraz wielkość pojemników na śmieci. Jako pierwszy na uchylenie miejskiej uchwały przez wojewodę, za pośrednictwem mediów społecznościowych, zwrócił uwagę radny Piotr Wrona:

Wojewoda wykazał istotne naruszenia prawa, dlatego uchylił tą uchwałę w całości. Jest tu szereg nieprawidłowości. Wojewoda też informuje wprost, że są sprzeczności w poszczególnych paragrafach, dlatego dziwię się, że prezydent m. Częstochowy nie przygotował na czwartek nowej uchwały. W tym momencie miasto funkcjonuje na starej uchwale, niedostosowanej do obecnych przepisów prawa.

Ogólna zasada jest taka, że jeżeli jakieś elementy uchwały miejskiej byłyby niezgodne z ustawą z 1996 roku, to cała uchwała Rady Miasta musi zostać odrzucona. Urząd marszałkowski wykazał, że co prawda w miejskim regulaminie zostały wyszczególnione rodzaje odpadów, jakie należy składować selektywnie, ale Rada Miasta nie doprecyzowała w jaki sposób i z jaką częstotliwością Mobilny Punk Zbierania Odpadów Problemowych będzie te odpady od mieszkańców odbierał. Ponadto wojewoda stwierdził, że miejska uchwała wielokrotnie wykracza poza ramy, jakie nadaje ustawa z 1996 roku, co czyni ją niezgodną z prawem. Chodzi m.in. o nakładanie na właścicieli posesji obowiązku odśnieżania chodników w miejscach gdzie na chodnikach dopuszczony jest postój lub parkowanie samochodów albo wymaganie od właścicieli koszenia trawy i przycinania innej roślinności, która rośnie wzdłuż chodnika. Wojewoda śląski uznał także, że zmuszanie właściciela budynku do usuwania np. grafitii czy wulgarnych napisów z elewacji budynku albo zmuszanie do wymiany piasku w piaskownicach jest niezgodne z prawem. Łącznie urząd marszałkowski wykazał 9 nadużyć w miejskiej uchwale.

Jednocześnie wojewoda śląski nie stwierdził nadużyć w tzw. „Uchwale śmieciowej”, którą Piotr Wrona zaskarżał ze względu na niejasny sposób naliczania opłat za odpady komunalne. Radny podkreśla, że co prawda Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odrzucił jego skargę, ale spowodowane to było wprowadzeniem w życie przez Radę Miasta nowej uchwały w tym zakresie:

WSA wydał wyrok nie uwzględniając mojej skargi i tutaj pozostała jeszcze jedna ścieżka odwoławcza jednak jest ona już w tej chwili niemożliwa, dlatego że ta uchwała z 3 grudnia 2020 roku nie istnieje, zastąpiła ją nowa uchwała z grudnia 2021 roku. Ta uchwała którą skarżyłem nie jest już w obiegu prawnym, dlatego bezcelowe jest odwoływanie się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Co nie stoi na przeszkodzie, aby sprawdzić celowość i prawidłowość funkcjonowania tej nowej uchwały z 17 grudnia 2021 roku.

Radny Wrona zapowiada, że przyjrzy się nowej uchwale śmieciowej, czy również zawiera niejasne mechanizmy poboru opłat za wywóz odpadów komunalnych. A tymczasem w zaplanowanej na czwartek (27.01) sesji Rady Miasta nie uwzględniono punktu, dotyczącego uchwalenia nowego regulaminu utrzymywania porządku i czystości w mieście. Czy taki punkt pojawi się w porządku lutowych obrad Rady Miasta? Z pewnością będziemy o tym informować.

Skip to content