Komunikat w sprawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego wobec ks. Daniela Galusa

Bazylika Archikatedralna Świętej Rodziny, fot. Radio Fiat

Ks. Daniel Galus został ukarany karą suspensy obejmującą zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami, a także zakaz używania stroju duchownego.

Częstochowa, 29 kwietnia 2022 r.

KOMUNIKAT
w sprawie decyzji Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego
wobec ks. Daniela Galusa

W dniu 29 marca 2022 roku, działając na podstawie norm prawa kanonicznego oraz otrzymanych w tej sprawie wytycznych Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, podjął następujące decyzje:

1. Ks. Daniel Galus, prezbiter Archidiecezji Częstochowskiej, został ukarany karą suspensy obejmująca zakaz wypełniania funkcji związanych z przyjętymi święceniami (a zatem sprawowania sakramentów i sakramentaliów, głoszenia Słowa Bożego), a także zakaz używania stroju duchownego. Otrzymał również polecenie przeniesienia się do wskazanego mu domu dla kapłanów.

2. Kościół pw. Ducha Świętego wraz z kaplicą Św. Antoniego oraz cały teren tzw. Pustelni zlokalizowanej w miejscowości Czatachowa, został wyłączony do odwołania z użytku liturgicznego, a na terenie parafii miejscowej bezterminowo zawieszono możliwość sprawowania liturgii poza miejscem świętym.

3. Została zmieniona zwyczajowo używana nazwa obiektów tzw. Pustelni w miejscowości Czatachowa. W związku z zatraceniem pierwotnego charakteru miejsca od tej pory otrzymują one nazwę zgodną z obecnym statusem prawnym, czyli: kościół filialny pw. Ducha Świętego w Czatachowej.

4. „Wspólnota «Miłość i Miłosierdzie Jezusa»”, a tym samym także dzieła i przedsięwzięcia z nią związane, otrzymały zakaz używania określenia „katolicka”.

5. Wierni skupieni dotychczas we „Wspólnocie «Miłość i Miłosierdzie Jezusa»” zostają otoczeni opieką duchową kapłanów oraz otrzymują możliwość duchowego rozwoju we wspólnocie katolickiej Odnowy w Duchu Świętym.

Decyzje powyższe, doręczone w dniu 21 kwietnia br., wynikają z braku zmiany postawy ks. Galusa oraz trwania w postawie nieposłuszeństwa mimo napomnień. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż powodem nałożenia kary i podjęcia pozostałych decyzji nie są poglądy
i wypowiedzi ks. Galusa na temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz państwowych i kościelnych zasad bezpieczeństwa, ale wspomniane nieposłuszeństwo wobec decyzji swego biskupa
i Stolicy Apostolskiej, fałszywe oskarżenia pod adresem swych przełożonych oraz wzbudzanie wśród wiernych niechęci wobec nich, a także prowadzenie działalności bez wiedzy i zgody swego biskupa, a tym samym wynikające z tych sytuacji wielkie zgorszenie wiernych.

W związku z karą suspensy Eucharystia i inne sakramenty sprawowane przez ks. Galusa są niegodziwe, a sakrament pokuty nieważny.

Kara suspensy nie oznacza wydalenia ze stanu duchownego, ale zawieszenie w pełnieniu czynności kapłańskich. Zgodnie z zamysłem prawa kanonicznego ma ona skłonić ukaranego do poprawy.

Wierni uczestniczący w liturgii i korzystający z sakramentów sprawowanych przez ukaranego kapłana zaciągają ciężką winę moralną z tytułu udziału w tym, co stanowi rozłam jedności Kościoła i nieposłuszeństwo wobec władzy kościelnej.

ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

 

Jednocześnie Kuria Metropolitalna w Częstochowie wydała komunikat w sprawie publikacji dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa
dotyczącego ks. Daniela Galusa. Poniżej treść komunikatu:

 

KOMUNIKAT
w sprawie publikacji dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa
dotyczącego ks. Daniela Galusa

W odpowiedzi na prośbę Księdza Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, złożoną w związku z podnoszonymi przez ks. Daniela Galusa oskarżeniami, iż działania podejmowane przez Kurię Metropolitalną w Częstochowie są niezgodne z postanowieniami Stolicy Apostolskiej, Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, Ksiądz Arcybiskup Lazarus You Heung-sik, zezwolił na opublikowanie dekretu tejże Kongregacji z dnia 3 maja 2021 r., w którym Stolica Apostolska potwierdza zasadność i legalność działań Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego i dokonuje zmiany decyzji zawartych w jego dekrecie z dnia 10 listopada 2020 r. poprzez ich zaostrzenie.

Z racji obszerności dekretu (8 stron) oraz tego, że zawiera on szczegółową analizę dokumentacji sprawy oraz faktów, czego upublicznienie mogłoby narazić dobre imię ks. Galusa na szkodę, Kongregacja poleciła opublikować wyłączenie końcową część dekretu, w której zawarte są decyzje Stolicy Apostolskiej co do ks. Galusa.

Oryginał dekretu w języku włoskim został osobiście notyfikowany (przekazany do wiadomości) ks. Danielowi Galusowi w dniu 28 maja 2020 r., co potwierdził on własnoręcznym podpisem pod dokumentem. Publikowany poniżej dokument, to tłumaczenie wspomnianej części owego dekretu na język polski, które za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce przekazała Kongregacja ds. Duchowieństwa.

Mamy nadzieję, że opublikowanie treści dekretu Kongregacji ds. Duchowieństwa pozwoli wszystkim przekonać się, że działania Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego są zgodne z prawem, a ks. Daniel Galus nie tylko sprzeciwia się decyzjom Stolicy Apostolskiej, ale niestety także głosi nieprawdziwe informacje, co jest tym bardziej skandaliczne, że dopuszcza się tego kapłan.

ks. Mariusz BAKALARZ
rzecznik prasowy Archidiecezji Częstochowskiej

 

źródło: www.archiczest.pl

Skip to content