Budżet miasta na rok 2024 – czy wiemy, jak wysoki będzie deficyt?

Brakuje nam pieniędzy – tymi słowami można w skrócie określić nowy projekt budżetowy, który władze Częstochowy przedstawiły Radzie Miasta w czwartek 16 listopada. Niski poziom planowanych inwestycji może budzić zaniepokojenie, z kolei równie mały – jak na standardy Częstochowy – deficyt budżetowy jest z kolei małym światełkiem, w ciemnościach zadłużenia miasta.

O sytuacji miejskiego budżetu mówi rzecznik prasowy UM Włodzimierz Tutaj: – Wydatki bieżące na 2024 rok zostały skalkulowane na poziomie 1,7 mld złotych. W projekcie budżetu została uwzględniona m.in. regulacja wynagrodzeń. Środki te w wysokości ponad 46 mln złotych powinny zrekompensować częściowo skutki inflacji, przeciwdziałać obniżeniu siły nabywczej oraz spłaszczaniu wynagrodzeń pracowników jednostek samorządowych.

Miasto zdaniem urzędników mimo problemów ma mieć zabezpieczone część środków w budżecie na realizacje bieżących oraz planowanych inwestycji: – Ten projekt zakłada dochody i wydatki Częstochowy na poziomie niemalże 1,8 mld złotych. Priorytetowe zadania inwestycyjne będą na pewno realizowane, ale niestety w skarbie miasta nadal brakuje środków Unijnych.

Na jakie cele będą przeznaczane środki w pierwszej kolejności? Włodzimierz Tutaj zapewnia, że dla organizacji pozarządowych realizujących szeroką gamę projektów oraz na wydatki bieżące, przeznaczono niemalże ćwierć miliarda złotych: – Na dotacje na zadania bieżące, które realizują między innymi organizacje pozarządowe, przeznaczono w projekcie budżetu kwotę blisko 235 milionów złotych. Są to między innymi dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, klubów sportowych, stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania zlecone przez miasto. W projekcie na 2024 rok znalazły zabezpieczenie wszystkie dotychczas realizowane na rzecz mieszkańców zadania z zakresu ochrony zdrowia, polityki społecznej, sportu czy ochrony środowiska.

Także kwestia inwestycji ma nie być pozostawiona sama sobie. W nowym planie budżetowym Częstochowa zamierza przeznaczyć ponad 100 mln złotych na rzecz projektów rozwojowych: – W projekcie budżetu miasta wydatki inwestycyjne zostały określone na kwotę 171 milionów 700 tysięcy złotych. Źródłem ich finansowania są głównie środki z refundacji zrealizowanych projektów Unijnych.

Niestety istnieją problemy, które władze miasta będą musiały rozwiązać. Kwestia brakujących środków ma dotknąć m.in. edukacji: – Subwencja oświatowa wzrasta, ale do sfinansowania zadań, na które miasto powinno otrzymać subwencję, brakuje w budżecie aż 169 milionów zł. Zwiększenie subwencji nie pokrywa więc kosztów planowanej podwyżki wynagrodzeń nauczycielskich. W obecnym projekcie budżetu miasta założono na razie 40 milionów ze środków własnych z tytułu uzupełnień subwencji oświatowej.

Niemniej urzędnicy wydają się być zadowoleni z przygotowanego projektu budżetowego. Mimo znaczących braków finansowych skarb miasta przez kolejny rok ma mieć możliwość realizacji większości swoich zobowiązań: – Projekt budżetu Częstochowy na 2024 rok powstał z uwzględnieniem aktualnych uregulowań prawnofinansowych, a także czynników zewnętrznych wpływających na warunki makroekonomiczne i sytuacje finansów publicznych, w tym także samorządowych. Jeżeli chodzi o stronę dochodową budżetu.

Wśród innych, niewymienionych planów inwestycyjnych dominują przede wszystkim remonty dróg, poprawa mieszkalnictwa czy termomodernizacji szkół, ale i rozpoczęcie kompleksowej renowacji częstochowskiego Teatru im. Adama Mickiewicza.

Skip to content