Stypendia i zasiłki szkolne, bezpłatny gorący posiłek, czy wyprawka szkolna to wsparcie skierowane do uczniów z trudną sytuacją rodzinną. Pomoc oferuje m.in. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jedną z form udzielanego wsparcia jest ofiarowanie plecaka szkolnego z pełnym wyposażeniem. Szczegóły przybliża dyrektor częstochowskiej Caritas ks. Marek Bator:

– Taki plecak będzie można złożyć w każdej parafii na ręce ks. proboszcza, który następnie przekaże go do osób najbardziej potrzebujących. Zachęcam gorąco do takiej formy wsparcia.

W przypadku zapomogi udzielanej przez MOPS celem jest zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji, jakie wynikają z niekorzystnej sytuacji materialnej ucznia. To również specjalne wsparcie dla osób szczególnie zdolnych. – Stypendia przyznawane mogą być zarówno uczącym się dzieciom, młodzieży, jak i osobom dorosłym (zazwyczaj nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia) – mówi Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie:

– Aby otrzymać stypendium w rodzinie, powinna być zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, zawarta w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Stypendia są przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, obowiązują więc progi dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej – obecnie kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wniosek o przyznanie świadczenia, a także wykaz innych potrzebnych dokumentów znaleźć można na stronie internetowej www.mops.czestochowa.pl. Całość należy złożyć w szkole, do której uczęszcza osoba ubiegająca się o stypendium. Wsparcie finansowe przyznawane jest zarówno na wniosek rodziców oraz opiekunów prawnych, jak również pełnoletniego ucznia, czy dyrektora szkoły.

– Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych można składać tylko w okresie od 1 do 15 września. Jedynie słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych, mogą składać wnioski w wydłużonym terminie – do 15 października danego roku szkolnego. Stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z nauką. Stypendium jest rozliczane na podstawie imiennych rachunków, faktur za dokonane zakupy – należy więc zachowywać dowody zakupów. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi:
• którego rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe tj. 528 zł na osobę,
• który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami);
uczniom klas zerowych.

Uczniowie mogą też skorzystać z zasiłku szkolnego. To jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. wypadek, nagła choroba, śmierć członka rodziny). Wniosek o zasiłek szkolny musi być złożony w okresie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia.

Częstochowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje również wnioski o przyznanie wsparcia w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

ABK

Skip to content