Wygraj staż w Parlamencie Euopejskim


parlament

Konkurs dla studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie organizowany przez biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej
I. Zasady Konkursu:
– Celem Konkursu jest zachęcenie studentów Akademii im. Jana Długosza do poszerzenia wiedzy na temat miejsca i roli kultury polskiej w zjednoczonej Europie – oraz zachęcenie studentów do zdobywania doświadczenia zawodowego w instytucjach Unii Europejskiej.
– Konkurs skierowany jest do studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, którzy są obywatelami jednego z Państw Członkowskich UE, bądź posiadają pozwolenie na pobyt w UE.
– Osoba aplikująca na staż nie jest związana umową o pracę bądź inną umową z żadną instytucją UE.
– Osoba aplikująca na staż biegle posługuje się przynajmniej jednym z języków urzędowych UE (angielski/francuski).
– Osoba aplikująca na staż jest zobowiązana przygotować esej nt. „Polska kultura w Europie.”
– Do pracy konkursowej należy dołączyć CV wraz z listem motywacyjnym, w którym znajdować się będzie krótka odpowiedź na pytanie: Dlaczego właśnie Ty powinieneś odbyć staż w biurze Europoseł Jadwigi Wiśniewskiej w Brukseli?
– Praca konkursowa powinna być dotychczas nigdzie niepublikowanym wynikiem twórczej pracy uczestnika Konkursu i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich.
– Autor zgadza się bez zastrzeżeń na nieograniczone i bezterminowe wykorzystanie jego pracy i jej ewentualne opublikowanie.
II. Forma pracy:
– Praca konkursowa, napisana w języku polskim, powinna mieć formę eseju. Objętość pracy: do 10 stron A4 (czcionka 12 pkt., interlinia 1,5, 30 wierszy na stronie).
– Pracę konkursową w formie elektronicznej wraz z CV i listem motywacyjnym należy do końca maja 2017 r. przesłać na adres: a.zywiolek@ajd.czest.pl
W temacie maila należy wpisać: „Wygraj staż w PE”.
– Na końcu pracy należy dodać klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów konkursowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922).
– Prace oceniane będą w oparciu o m.in. umiejętność twórczego myślenia i trafność przywoływanych argumentów, uwzględniając zarazem sztukę swobodnego i poprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej oraz kreatywnego myślenia.
III. Nagrody:
– Nagrodą dla autorów najlepszych prac konkursowych jest możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w Biurze Poselskim Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej w Brukseli na podstawie umowy o staż za wynagrodzeniem, w terminie i na warunkach ustalonych przez Organizatora Konkursu.
– Laureaci Konkursu zostaną indywidualnie poinformowani o przyznanej nagrodzie oraz o terminie odbycia stażu.
– Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej.
IV. Postanowienia końcowe:
– Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.
– Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie i nie doprowadzi do istotnej zmiany niniejszego Regulaminu.
– Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu Konkursu rozstrzygają Organizatorzy Konkursu.
Dodatkowych informacji można uzyskać w Biurze Poseł do Parlamentu Europejskiego: Jadwigi Wiśniewskiej, al. NMP 24/11, 42-200 Częstochowa, tel. 34 313 31 40, 660 007 862

źródło: fot. www.jadwigawisniewska.pl

czestochowskie24

Polityka prywatności: Redakcja czestochowskie24.pl zastrzega wszelkie prawa do portalu. Użytkownicy mogą pobierać i drukować fragmenty zawartości portalu informacyjnego czestochowskie24.pl wyłącznie do użytku osobistego. Publikacja, rozpowszechnianie zawartości niniejszego portalu lub jej sprzedaż (także framing i in. podobne metody), są bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji zabronione i stanowią naruszenie ustaw o prawie autorskim, ochronie baz danych i uczciwej konkurencji - będą ścigane przy pomocy wszelkich dostępnych środków prawnych.

Skip to content