Fundacja „Przyroda i Człowiek” – dotacje z NFOŚiGW

2016-10-25gora-08

Fundacja „Przyroda i Człowiek” uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na trzy zadania na terenie gminy Mstów, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

  1. Ochrona wartości źródliska w Mstowie,

  2. ograniczenie wpływu antropopresji na cenne siedliska i poprawa warunków siedliskowych zbiorowisk ciepłolubnych,

  3. ochrona owadów zapylających
    – to główne założenia przedsięwzięć, zaplanowanych do realizacji na terenie gminy w 2016 i 2017 r., na które Fundacja „Przyroda i Człowiek” uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Działania podejmowane są w partnerstwie z Gminą Mstów. Ich realizacja rozpocznie się jeszcze w tym kwartale.

Największym zadaniem będzie ochrona wartości przyrodniczych źródła „Stoki” wypływającego spod Góry Wał. Przywrócenie szczególnego charakteru tego cennego obiektu przyrodniczo-edukacyjnego będzie polegało na zabezpieczeniu terenu przed dalszą degradacją źródliska i zanieczyszczeniem wód oraz racjonalne udostępnienie źródlisk dla turystów i mieszkańców.

Zaplanowano zachowanie naturalnego kształtu źródliska umożliwiającego użytkownikom pobór wody. Inicjatywę zgłosiło Mstowskie Stowarzyszenie Promocji i Ochrony rzeki Warty.

– „Chcielibyśmy aby to był przykład harmonijnego zagospodarowania jurajskiego krajobrazu. Sposób aranżacji ma nawiązywać do tradycyjnych materiałów wykorzystywanych na Jurze, tj. rodzimy wapień, drewno” – podkreśla Marceli Ślusarczyk z Fundacji Przyroda i Człowiek.

Różnorodność biocenotyczna Jury jest ściśle powiązana z ekstensywnym gospodarowaniem człowieka. Drugie zadanie będzie kontynuacją, wcześniej podejmowanych przez Fundację, zabiegów ochronnych na murawach kserotermicznych Góry Wał. Po odsłonięciu i wprowadzeniu ekstensywnego wypasu owiec, kontynuowanego przez lokalnego gospodarza, przyszedł czas na uporządkowanie ruchu turystycznego.

Jego potrzebę zgłosił Sołtys Mstowa i Radny Gminy, Zbigniew Bigosiński. Odtworzenie ścieżki z organizacją tablic edukacyjnych zapewni poprawę warunków siedliskowych ciepłolubnej flory i fauny przy jednoczesnej organizacji miejsca obserwacji przyrodniczych.

Kolejnym przedsięwzięciem w naszej gminie będzie poprawa stanu populacji owadów zapylających cenne siedliska nieleśne poprzez odtworzenie bartnictwa.

Inicjatywy zaplanowane na terenie gminy Mstów są trzema z wielu zadań zaplanowanych do realizacji przez Fundację Przyroda i Człowiek na terenie woj. śląskiego i małopolskiego, których celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.

Na terenie Gminy Mstów Fundacja planuje przeznaczyć na zaplanowane inicjatywy kwotę przekraczającą 100 tys. zł.

Źródło: Urząd Gminy Mstów

Skip to content